Sprzedaż nieruchomości - archiwum

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr geod. 64/5 obręb Stręgielek.

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm. ) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Stręgielek, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.

Obręb 12 Stręgielek

działka ewidencyjna  Nr geod. 64/5  

Pow. nieruchom.  ha

0,4566 ha

 

Cena wywoławcza

zł. netto

11.000,00

(jedenaście

tysięcy złotych)

Wadium  zł.

1.500,00

(jeden tysiąc pięćset złotych)

Oznaczenie nieruchomości  wg  KW

KW Nr OL2G/00012245/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Przedmiotowa nieruchomości nie opracowano obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia w/w planu oraz nie była wydana, decyzja o warunkach zabudowy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu uchwała nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. przedmiotowa działka położona jest na obszarze jednostki strukturalnej „TR” o predyspozycjach zarówno do rozwoju  turystyki jak i rolnictwa, w strefie zainwestowania "MUR" - mieszkalno - usługowa i rekreacyjna.

Opis nieruchomości

Działka położona jest w m. Stręgielek  gm. Pozezdrze.  Nieruchomość rolna  niezabudowana o nieregularnym kształcie trapezu.   Według ewidencji gruntów występują grunty pastwiska klasa Ps VI   o pow. 0,2265 ha.,  oraz  nieużytki  0,2301  ha.  Grunty rolne są słabej  jakości.  Działka  nie  jest uprawniana rolniczo. Obecnie powierzchnia gruntów nie nadaje się do użytkowania ze względu na jej zakrzewienie i zadrzewienie. Przedmiotowa działka powstała w wyniku podziału działki nr geod. 64/2.

Termin i miejsce przetargu

Termin przetargu: 28 listopada 2018 r. o godz. 10 00

Miejsce: Urząd Gminy11-610 Pozezdrze,

ul. 1 Maja 1a, pok. nr 12.

Warunki udziału w przetargu:

 1. W przetargu na powyższą nieruchomość należy wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 23 listopada 2018 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 2. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 2a, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2052 z późn.zm.). 
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 4. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości.
 5. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) sprzedaż  nieruchomości zwolniona jest z podatku  VAT.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 9. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 10. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 11. Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 12. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju i Przedsięwzięć Publicznych  Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
 13. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 14. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920  r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016  r., poz. 1061).
 15. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.
 16. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w  Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr 13 lub 19 tel. 087/4279006 w. 40 lub 46, oraz na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, lub www.pozezdrze.pl  e-mail:ug@pozezdrze.pl

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.10.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 października 2018 09:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 644
26 października 2018 10:00 (Wojciech Kopczyński) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 09:57 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wyciag_z_ogloszenie_o_sprzedazy_nieruchomosci_.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2018 09:57 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [ogloszenie_i_przetarg_nieograniczony.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)