Sprzedaż nieruchomości - archiwum

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki nr geod. 87/1 obręb Harsz, Gmina Pozezdrze.

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

 

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.:

Obręb 2 Harsz

działka ewidencyjna

Nr geod. 87/1

Pow. nieruchom.  ha:

0,9000

 

Cena wywoławcza

zł. netto:

35.000,00

(trzydzieści pięć tysięcy złotych)

Wadium  zł.:

4.000,00

(cztery tysiące złotych)

Oznaczenie nieruchomości  wg.  KW:

działka opisana w  KW Nr OL2G/00010921/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowa działka położona jest na terenie nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pozezdrze,  ma przeznaczenie: obszar jednostki strukturalnej „T”, gdzie podstawową funkcją jest turystyka i rybactwo, a jako funkcja uzupełniająca leśnictwo i rolnictwo.

Opis nieruchomości:

Działka  położona jest na terenie wsi Harsz o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona w pewnym oddaleniu od terenu zwartej zabudowy wsi w otoczeniu gruntów rolnych, przy drodze gruntowej prowadzącej do  drogi głównej biegnącej przez wieś Harsz do działki nie ma doprowadzonych urządzeń infrastruktury technicznej woda, kanalizacja, prąd. Obecnie działka uprawiana jest rolniczo  obejmuje grunty orne RIII b -0,09 ha.  RV-0,69 ha., RVI - 0,12 ha Działka znajduje się w dzierżawie - umowa dzierżawy obowiązuje do 30.09.2019 r.

Termin i miejsce przetargu:

Termin przetargu: 17 lipca 2018 r. o godz. 10 00

Miejsce: Urząd Gminy

11-610 Pozezdrze,  ul. 1 Maja 1a,pok. nr 12.

Pierwszy przetarg odbył się odpowiednio: 24.04.2018 r.

 1. W przetargu na powyższą nieruchomość należy wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 12 lipca 2018 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 12 lipca 2018 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 2. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 2a, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2196 z późn.zm.). 
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 4. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości.
 5. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późm. zm.) sprzedaż  nieruchomości zwolniona jest z podatku  VAT.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 9. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 10. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 11. Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 12. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju i Przedsięwzięć Publicznych  Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
 13. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 14. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920  r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016  r., poz. 1061).
 15. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.
 16. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w  Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr 13 lub 19 tel. 087/4279006 w. 40 lub 46, oraz na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, lub www.pozezdrze.pl  e-mail:ug@pozezdrze.pl

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.06.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2018 08:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 647
07 czerwca 2018 08:33 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wyciag_z_ogloszenie_o_sprzedazy_nieruchomosci__dzialka_871_harsz.docx ] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2018 08:33 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [ogloszenie_drugi_przetarg_nieograniczony_dz_871_harsz.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2018 08:32 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)