Sprzedaż nieruchomości - archiwum

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr geod. 95/4 obręb Harsz.

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.

Obręb 2 Harsz działka nr geod.95/4

 

Pow. nieruchom.  m2

 

3000

Cena wywoławcza

zł. netto

40.000,00

(czterdzieści  tysięcy zł.)

Wadium  zł.

4.000,00

(cztery tysiące zł.)

Oznaczenie nieruchomości  wg  KW

KW. Nr  OL2G/00010921/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Przedmiotowa działka położona jest na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Harsz, gmina Pozezdrze -  działka ma przeznaczenie MN.33 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis nieruchomości

Działka położona jest na terenie wsi  Harsz o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona w pewnym oddaleniu od terenu zwartej zabudowy wsi w otoczeniu gruntów rolnych, przy drodze gruntowej prowadzącej do  drogi głównej biegnącej przez wieś Harsz> do działki nie ma doprowadzonych urządzeń infrastruktury technicznej woda, kanalizacja, prąd. Obecnie działka uprawiana jest rolniczo - grunty orne RIV b -0,30 ha.  Działka znajduje się w dzierżawie - umowa dzierżawy obowiązuje do 30.09.2019 r.

Termin i miejsce przetargu

Termin przetargu: 12 czerwca  2018 r. o godz. 10 00

Miejsce: Urząd Gminy 11-610 Pozezdrze,   ul. 1 Maja 1a, pok. nr 12.

Pierwszy przetarg odbył się odpowiednio: 06 marca 2018 r.

 1. W przetargu na daną nieruchomość mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 08 czerwca  2018 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 08 czerwca 2018 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 2. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu na dana nieruchomość. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości.
 3. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) zostanie doliczony obowiązujący  podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 6. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 7. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 9. Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 10. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu
 11. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2016  r., poz. 1061).
 12. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 13. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 14. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.
 15. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w  Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr 13 lub 19  tel. 087/4279006 w. 40 lub 46 na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, www.pozezdrze.pl  e-mail:ug@pozezdrze.pl

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.05.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2018 12:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 928
09 maja 2018 12:31 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wyciag_z_ogloszenie_o_sprzedazy_nieruchomosci_dzialka_954.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2018 12:31 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [ogloszenie__i_iprzetargu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2018 12:27 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)