Sprzedaż nieruchomości - archiwum

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr geod. 64/3 obręb Stręgielek

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Stręgielek, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.

Obręb 12 Stręgielek

działka ewidencyjna  Nr geod. 64/3  

Pow. nieruchom.  ha

0,1923 ha

 

Cena wywoławcza

zł. netto

13.000,00

(trzynaście

tysięcy złotych)

Wadium  zł.

1.300,00

(jeden tysiąc trzysta  złotych)

Oznaczenie nieruchomości  wg  KW

KW Nr OL2G/00012245/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Przedmiotowa nieruchomości nie opracowano obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia w/w planu oraz nie była wydana, decyzja o warunkach zabudowy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu uchwała nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. przedmiotowa działka położona jest na obszarze jednostki strukturalnej „TR” o predyspozycjach zarówno do rozwoju  turystyki jak i rolnictwa, w strefie zainwestowania "MUR" - mieszkalno - usługowa i rekreacyjna.

Opis nieruchomości

Działka położona jest w m. Stręgielek  gm. Pozezdrze.  Nieruchomość rolna  niezabudowana o nieregularnym kształcie trapezu.  Graniczy z drogą powiatową Stręgielek - Kuty - Węgorzewo.   Według ewidencji gruntów występują grunty pastwiska klasa Ps VI   o pow. 0,0967 ha.,  oraz  nieużytki  0,0956  ha.  Grunty rolne są słabej  jakości.  Działka  nie  jest uprawniana rolniczo. Obecnie powierzchnia gruntów nie nadaje się do użytkowania ze względu na jej zakrzewienie i zadrzewienie. Przedmiotowa działka powstała w wyniku podziału działki nr geod. 64/2.

Termin i miejsce przetargu

Termin przetargu: 08 czerwca 2018 r. o godz. 10 00

Miejsce: Urząd Gminy11-610 Pozezdrze,

ul. 1 Maja 1a, pok. nr 12.

Pierwszy przetarg odbył się odpowiednio: 25 kwietnia 2018 r.

Uzasadnienie wyboru przetargu ograniczonego.

Zgodnie z prawomocną decyzją Nr 13/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. dotyczącą podziału nieruchomości położonej w obrębie Stręgielek oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr geod. 64/2 o pow. 0,6900 ha,  działka utworzona w wyniku podziału o nr geod. 64/3 o pow. 0,1923 ha została przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości. Kształt działki nr geod. 64/3 pozwala na zagospodarowanie jej jako nieruchomości odrębnej. Tak więc nie zachodzą przesłanki do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy.  W związku z tym  zgodnie z art. 40 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. właścicieli nieruchomości do których przylega przedmiotowa działka ewidencyjna.

Warunki udziału w przetargu:

 1. W przetargu na powyższą nieruchomość należy wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 04 czerwca  2018 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 04 czerwca 2018 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 2. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 3. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 04 czerwca 2018 r. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu pokój nr 4 (sekretariat) w formie pisemnej.
 4. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości.
 5. Komisja przetargowa sprawdzi czy oferenci spełniają warunku przetargowe i poda do publicznej wiadomości w dniu 06 czerwca 2018 r.  listę osób zakwalifikowanych do ww. przetargu poprzez wywieszenie jej w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń.
 6. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 7. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż  nieruchomości zwolniona jest z podatku  VAT.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 10. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 11. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 12. Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 13. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju i Przedsięwzięć Publicznych  Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
 14. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów.  Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 15. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).
 16. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.
 17. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w  Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr 13 lub 19 tel. 087/4279006 w. 40 lub 46, oraz na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl,  e-mail:ug@pozezdrze.pl

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.05.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2018 09:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 714
08 maja 2018 09:18 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wyciag_z_ogloszenie_o_sprzedazy_nieruchomosci_.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2018 09:17 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [ogloszenie_ii_przetarg_ograniczony.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2018 09:17 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)