Sprzedaż nieruchomości - archiwum

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek przy Sapinie

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późm. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza

piąte przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

Lp.

Oznaczenie nieruch wg katastru

Pow. nieruchomości

m 2

Cena wywoławcza

zł. netto

Wadium

zł.

Oznaczenie nieruchomości wg. KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania

Opis nieruchomości

Termin

przetargu

Miejsce przetargu

 

1.

587

3543

70.000,00

5.000,00

 

KW Nr OL2G/00011217/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  fragmentu wsi Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą  Nr XXIV/124/2000 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2000 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: UT1  -  projektowana zabudowa letniskowa, mieszkalna lub usługowa, z działkami częściowo położonymi w strefie ochrony środowiska przyrodniczego jeziora.

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej  wsi Pozezdrze  w otoczeniu terenów niezabudowanych oraz w  bliskim sąsiedztwie rzeki Sapiny przy drodze nieurządzonej dz. nr geod. 583. W niedalekiej odległości znajduje się  brzeg Jeziora Pozezdrze oraz dwie nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi. Odległość do siedziby powiatu Węgorzewo około 17 km. Położenie nieruchomości korzystne, teren działki płaski w całości porośnięty roślinnością polną oraz  drzewami samosiejkami.  Kształt działki korzystny prostokąt. Dostępność komunikacyjna drogą gruntową od skrzyżowania z drogą powiatową Pozezdrze - Kuty natomiast ostatni odcinek dojazdu drogą nieurządzoną. Sieć wodno-kanalizacyjna biegnie wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, sieć elektryczna w bliskim sąsiedztwie nieruchomości.

28 listopada 2017 r. godz. 9 00

Miejsce:

Urząd Gminy

11-610 Pozezdrze

ul. 1 Maja 1a,

w pok. nr 12.

 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  fragmentu wsi Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą  Nr XXIV/124/2000 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2000 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: UT  -  projektowana zabudowa letniskowa, mieszkalna lub usługowa.

 

2.

 

599

3884

77.000,00

5.000,00

28 listopada 2017 r. godz. 11 00

 

3.

600

2313

47.000,00

5.000,00

28 listopada 2017 r. godz. 13 00

 

4.

601

2468

50.000,00

5.000,00

29  listopada 2017  r. godz. 9 00

 

5.

602

3160

63.000,00

5.000,00

29 listopada 2017 r. godz. 10 00

 

6.

603

2505

51.000,00

5.000,00

29 listopada 2017 r. godz. 11 00

 

7.

604

2566

52.000,00

5.000,00

29 listopada 2017 r. godz. 12 00

 

8.

605

2248

45.000,00

5.000,00

29 listopada 2017 r. godz. 13 00

 

Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte  przetargi odbyły się odpowiednio: dla działek: nr geod.;587; 599; 600 w dniu  06.03.2017 r., 08.05.2017 r., 04.07.2017 r., 07.09.2017 r. dla działek nr geod. 601; 602; 603; 604; 605 w dniu 07.03.2017 r., 09.05.2017 r., 05.07.2017 r., 08.09.2017 r.

 1. W przetargu na daną nieruchomość mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 22 listopada 2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 22 listopada 2017 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 2. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu na daną nieruchomość, uczestnik przetargu  winien legitymować się dowodem tożsamości.
 3. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) do ceny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 6. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich  oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 7. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Wszelkie koszty  i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 9. Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez  usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 10. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
 11. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 12. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z póżm. zm.).
 13. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 14. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, tel. 087/4279006 w. 40 lub 46 oraz na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, www.pozezdrze.pl  e-mail: ug@pozezdrze.pl

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.10.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2017 08:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 1008
24 października 2017 09:00 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [pozezdrze_pazdziernik.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2017 08:59 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [przetargi_sapina.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2017 08:58 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)