Sprzedaż nieruchomości - archiwum

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym działki położone w m. Kuty

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późm. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Kuty, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.

Pow. nieruchom.

ha

Cena wywoławcza

zł. netto

Wadium

zł.

Oznaczenie nieruchomości  wg  KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Termin i miejsce przetargu

Obręb 6

Kuty

działka

Nr geod.

96/3

0,1002

24.700,00

 (dwadzieścia cztery tysiące siedemset złotych)

3000,00

(trzy  tysiące złotych)

KW. nr OL2G/00000929/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W kierunkach rozwoju przestrzennego określonych w  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu Uchwałą XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. działka położona jest  na obszarze jednostki strukturalnej "TR" o predyspozycjach zarówno do rozwoju turystyki, jak i rolnictwa, w strefie zainwestowania "MUW" - wielofunkcyjnej.

Działka  położona jest na terenie wsi Kuty , Jest to działka rolna uprawniana rolniczo - grunty orne klasa RIVa.  Ma kształt prostokąta. Dojazd do działki z drogi powiatowej  na trasie Pozezdrze - Kuty  drogą gruntową na odcinku około 200 m.  Działka zagospodarowana rolniczo, obecnie  znajduje się w dzierżawie - umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 30.09.2019 r.

Termin przetargu:

15 listopada 2017 r.

o godz. 9 00

Miejsce:

Urząd Gminy

11-610 Pozezdrze,     ul. 1 Maja 1a,

pok. nr 12.

Obręb 6

Kuty

działka

Nr geod.

96/4

0,0994

24.500,00

(dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych)

3000,00

(trzy  tysiące złotych)

Działka  położona jest na terenie wsi Kuty , Jest to działka rolna uprawniana rolniczo - grunty orne klasa RIVa.  Ma kształt prostokąta. Dojazd do działki z drogi powiatowej  na trasie Pozezdrze - Kuty  drogą gruntową na odcinku około 200 m.  Działka zagospodarowana rolniczo, obecnie  znajduje się w dzierżawie - umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 30.09.2019 r.

Termin przetargu:

15 listopada 2017 r.

o godz. 10 00

Miejsce:

Urząd Gminy

11-610 Pozezdrze,     ul. 1 Maja 1a,

pok. nr 12.

Obręb 6

Kuty

działka

Nr geod.

96/5

0,0991

24.400,00

(dwadzieścia cztery tysiące czterysta

złotych)

3000,00

(trzy  tysiące złotych)

Działka  położona jest na terenie wsi Kuty , Jest to działka rolna uprawniana rolniczo - grunty orne klasa RIVa.  Ma kształt prostokąta. Dojazd do działki z drogi powiatowej  na trasie Pozezdrze - Kuty  drogą gruntową na odcinku około 200 m.  Działka zagospodarowana rolniczo, obecnie  znajduje się w dzierżawie - umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 30.09.2019 r.

Termin przetargu:

15 listopada 2017 r.

o godz. 11 00

Miejsce:

Urząd Gminy

11-610 Pozezdrze,     ul. 1 Maja 1a,

pok. nr 12.

Obręb 6

Kuty

działka

Nr geod.

96/6

0,1222

30.100,00

(trzydzieści tysięcy sto złotych)

3000,00

(trzy  tysiące złotych)

Działka  położona jest na terenie wsi Kuty , Jest to działka rolna uprawniana rolniczo - grunty orne klasa RIVa oraz pastwiska PsIII.  Ma kształt prostokąta.  Dojazd do działki z drogi powiatowej  na trasie Pozezdrze - Kuty  drogą gruntową na odcinku około 200 m. Działka zagospodarowana rolniczo, obecnie  znajduje się w dzierżawie - umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 30.09.2019 r.

Termin przetargu:

15 listopada 2017 r.

o godz. 12 00

Miejsce:

Urząd Gminy

11-610 Pozezdrze,     ul. 1 Maja 1a,

pok. nr 12.

Pierwsze przetargi odbyły się odpowiednio: 14 wrzesnia 2017 r.

Warunki udziału w przetargu:

 1. W przetargu na powyższą nieruchomość należy wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 09 listopada 2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 09 listopada 2017 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 2. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 3. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości.
 4. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 5. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221)  sprzedaż  nieruchomości zwolniona jest z podatku  VAT.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 8. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 9. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 10. Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 11. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju i Przedsięwzięć Publicznych  Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
 12. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 13. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016  r., poz. 1061 z późm.zm.).
 14. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.
 15. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w  Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr 13 lub 19 tel. 087/4279006 w. 40 lub 46, oraz na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, www.pozezdrze.pl,  e-mail:ug@pozezdrze.pl

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.10.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2017 09:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 1010
11 października 2017 09:11 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [ogloszenie_ii_przetarg_nieograniczony.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2017 09:10 (Wojciech Kopczyński) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2017 09:10 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)