Sprzedaż nieruchomości - archiwum

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Wyłudy, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

 

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.:

Obręb 13

Wyłudy

działka ewidencyjna Nr geod.

220

Pow. nieruchom.  ha:

9,1000

 

Cena wywoławcza

zł. netto:

185.000,00

(sto osiemdziesiąt pięć

tysięcy złotych)

Wadium  zł.:

20.000,00

(dwadzieścia tysięcy złotych)

Oznaczenie nieruchomości  wg.  KW:

działka opisana w  KW Nr OL2G/00011539/9

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Częściowo nie opracowano obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia w/w planu oraz nie była wydana, decyzja o warunkach zabudowy, a częściowo położona na terenie z projektowanym odcinkiem napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego związanego z budową odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Węgorzewo - Giżycko w granicach administracyjnych gminy Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą Nr VIII/44/99 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 21 kwietnia 1999 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu uchwała nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. działka położona jest na obszarze jednostki strukturalnej "RT" o  predyspozycjach  do rozwoju rolnictwa o walorach  turystycznych. Obszar o dominującej funkcji  rolnej  i uzupełniającej turystycznej.

Opis nieruchomości:

Działka położona jest w m. Wyłudy gm. Pozezdrze.  Nieruchomość rolna  niezabudowana o kształcie zbliżonym do kwadratu   położona w znacznym oddaleniu od końcowej zwartej części zabudowy wsi Wyłudy. Według ewidencji gruntów przeważają grunty rolne w tym grunty orne, łąki i pastwiska. Występują też grunty leśne o pow. 2,24 ha, nieużytki  0,27  ha. Grunty rolne są średniej  jakości, przewaga klasy IV i V. W części działka jest zalesiona -  drzewostan jest słabej jakości. Działka w 40 % nie jest uprawniana rolniczo. Posiada dobry dojazd drogą gruntową, położona jest w otoczeniu innych gruntów rolnych. Część działki znajduje się w dzierżawie o pow. 5,27 ha tj. - umowa dzierżawy obowiązuje  do dnia 30.09.2018 r.

Termin i miejsce przetargu:

Termin przetargu:

18 września 2017 r.

o godz. 10 00

Miejsce:

Urząd Gminy

11-610 Pozezdrze,     ul. 1 Maja 1a,

pok. nr 12.

 1. W przetargu na powyższą nieruchomość należy wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 12 września 2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 12 września 2017 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 2. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 2a, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2052 z późn.zm.). 
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 4. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości.
 5. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) sprzedaż  nieruchomości zwolniona jest z podatku  VAT.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Postąpienie minimum – 1850,00 zł. (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych).
 8. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 9. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 10. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 11. Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 12. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju i Przedsięwzięć Publicznych  Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
 13. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 14. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920  r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016  r., poz. 1061).
 15. Z uwagi iż część gruntu ww. działki posiada użytki leśne, zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 788), w przypadku sprzedaży ww. nieruchomości przysługuje Lasom Państwowym z mocy prawa, prawo pierwokupu gruntu. W związku z powyższym konieczne będzie zawarcie warunkowej umowy sprzedaży.
 16. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.
 17. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w  Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr 13 lub 19 tel. 087/4279006 w. 40 lub 46, oraz na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, lub www.pozezdrze.pl  e-mail:ug@pozezdrze.pl

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.08.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 sierpnia 2017 09:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 875
09 sierpnia 2017 09:24 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [ogloszenie_pierwszy_przetarg_nieograniczony_dz_220_wyludy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 sierpnia 2017 09:24 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)