Sprzedaż nieruchomości - archiwum

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

 

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.:

Obręb 9 Pozezdrze

działka Nr geod. 125/3

Pow. nieruchom.  ha:

0,2082

 

Cena wywoławcza

zł. netto:

81.000,00

(osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych)

Wadium  zł.:

10.000,00

(dziesięć tysięcy złotych)

Oznaczenie nieruchomości  wg.  KW:

KW. nr OL2G/00002439/2

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla przedmiotowej nieruchomości nie opracowano obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia w/w planu. Dla przedmiotowej działki została wydana decyzja Nr 8/10  o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego i infrastruktury towarzyszącej.

Opis nieruchomości:

Działka położona jest w  miejscowości  Pozezdrze.  Jest to nieruchomość rolna  niezabudowana o  kształcie prostokąta w oddaleniu od ul. 1 Maja. Dojazd do działki od drogi powiatowej w kierunku m. Pieczarki, następnie pierwsza droga w prawo (przy kościele) , przy tej drodze czwarta działka z prawej strony. Działka sąsiaduje z innym działkami zabudowanymi i niezabudowanymi  przy których znajduje  się sieć uzbrojenia terenu.

Termin i miejsce przetargu:

Termin przetargu:

19 września 2017 r.

godz. 10 00

Miejsce:

Urząd Gminy

11-610 Pozezdrze

ul. 1 Maja 1a,

w pok. nr 12.

  1. W przetargu na daną nieruchomość mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 13 września 2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 13 września 2017 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
  2. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu na daną nieruchomość, uczestnik przetargu  winien legitymować się dowodem tożsamości.
  3. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  4. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) do ceny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący  podatek  VAT.
  5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  6. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich  oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
  7. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
  8. Wszelkie koszty  i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
  9. Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez  usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

10. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

11. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

12. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061).

13. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

14. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, tel. 087/4279006 w. 40 lub 46 oraz  na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, lub www.pozezdrze.pl e-mail: ug@pozezdrze.pl

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.08.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 sierpnia 2017 08:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 872
09 sierpnia 2017 08:20 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_przetargu_i_przetarg.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 sierpnia 2017 08:19 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)