Sprzedaż nieruchomości - archiwum

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Ogłoszenie

o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.:

Obręb 9 Pozezdrze

Nieruchomość składająca się  z następujących działek ewidencyjnych

Nr geod.: od 382/2 do 382/10, 382/11, od 382/13 do 382/25

Pow. nieruchom.  ha:

Łączna powierzchnia wszystkich działek

7,4193 ha

Cena wywoławcza

zł. netto:

710.000,00

(siedemset dziesięć tysięcy zł.)

Wadium  zł.:

100.000,00

(sto tysięcy złotych)

Oznaczenie nieruchomości  wg.  KW:

KW. nr OL2G/00012315/0 oraz  KW Nr OL2G/00020044/8

 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział KW z siedzibą w Węgorzewie

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa składającą się z następujących działek ewidencyjnych: działka 382/2 o pow. 0,4159 ha, działka 382/3 o pow. 0,2919 ha, działka 382/4 o pow. 0,4016 ha, działka 382/5 o pow. 0, 3934 ha, działka 382/6 o pow. 0,3389 ha, działka 382/7 o pow. 0,2788 ha, działka 382/8 o pow. 0,2551 ha, działka 382/9 o pow. 0,2525 ha, działka 382/10 o pow. 0,3298 ha,  działka 382/11 o pow. 0,7288 ha, działka 382/13 o pow. 0,2919 ha, działka 382/14 o pow. 0,2328 ha, działka 382/15 o pow. 0,3281 ha, działka 382/16 o pow. 0,5489 ha,  działka 382/17 o pow. 0,3165 ha,  działka 382/18 o pow. 0,2780 ha, działka 382/19 o pow. 0,2313 ha, działka 382/20 o pow. 0,2465 ha, działka 382/21 o pow. 0,2591 ha, działka 382/22 o pow. 0,2500 ha,  działka 382/23 o pow. 0,2449 ha, działka 382/24 o pow. 0,2539 ha, działka 382/25 o pow. 0,2507 ha o łącznej pow. 7,4193 ha położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu Uchwała Nr XXIV/124/2000 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pozezdrze - nieruchomość  ma przeznaczenie MU1 - teren projektowanej zabudowy  o funkcji mieszkano - letniskowej z dopuszczeniem  usług.

Opis nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa jest porośnięta roślinnością polną w części małymi drzewami samosiejkami. Teren nieruchomości nie jest ogrodzony, posiada dostęp do drogi publicznej powiatowej Pozezdrze - Kruklanki. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej - wodnej i kanalizacyjnej. Nieruchomość znajduje się w pobliżu jeziora Pozezdrze przy którym znajduje się plaża gminna. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki gruntowe niezabudowane oraz działki rolne.

Termin i miejsce przetargu:

Termin przetargu:

22 marca 2017 r.

o godz. 10 00

Miejsce:

Urząd Gminy

11-610 Pozezdrze,     ul. 1 Maja 1a,

pok. nr 12.

 1. W przetargu na daną nieruchomość mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 16 marca 2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 16 marca 2017 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 2. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu na daną nieruchomość, uczestnik przetargu  winien legitymować się dowodem tożsamości.
 3. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) do ceny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący  podatek  VAT.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 7100,00 zł.
 6. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich  oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 7. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Wszelkie koszty  i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 9. Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez  usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 10. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
 11. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 12. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061).
 13. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 14. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, tel. 087/4279006 w. 40 lub 46 oraz na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, e-mail: ug@pozezdrze.pl

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.01.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2017 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 1357
10 stycznia 2017 13:01 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o__przeratgu_na_strone_bip.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2017 13:00 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)