Sprzedaż nieruchomości - archiwum

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

Ogłoszenie

o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.:

Obręb 2

Harsz

działka ewidencyjna Nr geod.  96/2

 

Pow. nieruchom.  ha:

0,4600

 

Cena wywoławcza

zł. netto:

35.000,00

(trzydzieści pięć tysięcy złotych)

 

Wadium  zł.:

3.500,00

(trzy tysiące pięćset złotych)

Oznaczenie nieruchomości  wg.  KW:

KW nr OL2G/00010921/7

 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowa działka położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Harsz, gmina Pozezdrze -  działka ma przeznaczenie MN.33 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Opis nieruchomości:

Działka  położona jest na terenie wsi Harsz  o pow. 0,4600 ha  niezabudowana o kształcie prostokąta. Dojazd do działki z drogi powiatowej  na trasie Pozezdrze - Sztynort drogą gruntową na odcinku około 200 m. Działka nie posiada dostępu do uzbrojenia technicznego - woda, kanalizacja, prąd.

 

Termin i miejsce przetargu:

Termin przetargu:

16 luty 2017 r.

o godz. 10 00

Miejsce:

Urząd Gminy

11-610 Pozezdrze,     ul. 1 Maja 1a,

pok. nr 12.

Pierwszy, drugi przetarg odbył się odpowiednio: 13 września 2016 r., 20 grudnia 2016 r.

 1. W przetargu na daną nieruchomość mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 10 lutego 2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 10 lutego 2017 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 2. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu na daną nieruchomość, uczestnik przetargu  winien legitymować się dowodem tożsamości.
 3. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) do ceny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący  podatek  VAT.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.350,00 zł.
 6. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich  oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 7. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Wszelkie koszty  i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 9. Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez  usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 10. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
 11. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 12. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061).
 13. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 14. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, tel. 087/4279006 w. 40 lub 46 oraz  na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, e-mail: ug@pozezdrze.pl

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.01.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2017 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 1415
05 stycznia 2017 14:16 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_przetargu_iii_przetarg.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2017 14:16 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)