Sprzedaż nieruchomości - archiwum

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Wyłudy, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.

Obręb 13

Wyłudy

działka ewidencyjna Nr geod.

222

Pow. nieruchom.  ha

26,8900

 

Cena wywoławcza

zł. netto

500.000,00

(pięćset  tysięcy złotych)

Wadium  zł.

50.000,00

(pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Oznaczenie nieruchomości  wg  KW

Działka opisana w   KW Nr OL2G/00011539/9

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu uchwała nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. działka położona jest na obszarze jednostki strukturalnej "RT" o  predyspozycjach  do rozwoju rolnictwa o walorach  turystycznych. Obszar o dominującej funkcji  rolnej  i uzupełniającej turystycznej.

Opis nieruchomości

Działka położona jest w m. Wyłudy gm. Pozezdrze.  Nieruchomość rolna  niezabudowana o kształcie zbliżonym do prostokąta  z wyciętym jednym katem, położona w znacznym oddaleniu od końcowej zwartej części zabudowy wsi Wyłudy. Według ewidencji gruntów przeważają grunty rolne w tym grunty orne, łąki i pastwiska. Wysterują też grunty leśne o pow. 1,59 ha, nieużytki 1,36 ha.

Grunty rolne są średniej  jakości, przewaga klasy IV. W większości działka jest zalesiona  i występują tereny podmokłe, a drzewostan jest słabej jakości. Działka w 90 % nie jest uprawniana rolniczo.

Posiada dobry dojazd droga gruntową,  położona jest w otoczeniu innych gruntów rolnych. Część działki znajduje się w dzierżawie tj. umowa dzierżawy 1,50 ha  do dnia 30.09.2018 r.

Termin i miejsce przetargu

Termin przetargu:

14 marca 2017 r. o godz. 10 00

Miejsce:

Urząd Gminy 11-610 Pozezdrze,  ul. 1 Maja 1a, pok. nr 12.

Pierwszy przetarg odbył się odpowiednio: 22 listopada 2016 r.

Warunki udziału w przetargu:

 1. W przetargu na powyższą nieruchomość należy wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 08 marca 2017 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 08 marca 2017 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 2. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 2a, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2052). 
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 4. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości.
 5. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) sprzedaż  nieruchomości zwolniona jest z podatku  VAT.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Postąpienie minimum – 5000,00 zł. (pięć tysięcy złotych).
 8. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 9. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 10. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 11. Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 12. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju i Przedsięwzięć Publicznych  Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
 13. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 14. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016  r., poz. 1061).
 15. Z uwagi iż część gruntu ww. działki posiada użytki leśne, zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2100 z późn.zm.), w przypadku sprzedaży ww. nieruchomości przysługuje Lasom Państwowym z mocy prawa, prawo pierwokupu gruntu. W związku z powyższym konieczne będzie zawarcie warunkowej umowy sprzedaży.
 16. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.
 17. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w  Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr 13 lub 19 tel. 087/4279006 w. 40 lub 46, oraz na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl,  e-mail:ug@pozezdrze.pl

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.01.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2017 12:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 1460
04 stycznia 2017 12:22 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [ogloszenie_drugi_przetarg_nieograniczony.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2017 12:21 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)