Sprzedaż nieruchomości - archiwum

Ogłoszenie o szóstym przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Kuty , gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.

Obręb 6  Kuty

działka nr geod. 132/2

Pow. nieruchom.  m2

6768

Cena wywoławcza

zł. netto

150.000,00

(sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Wadium  zł.

15.000,00

(piętnaście tysięcy  złotych)

Oznaczenie nieruchomości  wg  KW

KW nr OL2G/00014505/3 prowadzonej przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zam. Wydział KW w Węgorzewie

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dla przedmiotowej nieruchomości Gmina Pozezdrze nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz gmina nie przystąpiła do opracowania w/w planu. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość o powierzchni 6768 m2 zabudowana jest budynkiem byłej szkoły o pow. uż. 280,02 m2. Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części msc. Kuty, około7 km od Pozezdrza i około18 km od Węgorzewa, w sąsiedztwie Kościoła. Działka 132/2 powstała na skutek podziału działki o nr 132. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka ma kształt wielokąta i posiada regularną rzeźbę terenu. Nieruchomość uzbrojona jest w infrastrukturę techniczną (woda, prąd, telefon oraz kanalizacja sanitarna). Budynek po byłej szkole jest obiektem wolnostojącym, parterowym z poddaszem częściowo użytkowym i częściowo strychowym. Aktualny układ funkcjonalny pomieszczeń jest ciekawy i daje duże możliwości zmiany aranżacji wnętrza.

Termin i miejsce przetargu

Termin przetargu:

09 grudnia  2016 r. godz. 10 00

Miejsce:

Urząd Gminy

11-610 Pozezdrze ul. 1 Maja 1a, w pok. nr 12.

Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty przetarg odbył się odpowiednio: 25 listopada 2015 r., 27 stycznia 2016 r., 19 kwietnia  2016 r., 16 czerwca 2016 r., 12 września 2016 r.

 1. W przetargu na daną nieruchomość mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 05 grudnia  2016 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 05 grudnia 2016 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 2. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu  na daną nieruchomość, uczestnik przetargu  winien legitymować się dowodem tożsamości.
 3. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z VAT.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. (1500,00 zł.).
 6. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich  oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 7. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Wszelkie koszty  i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 9. Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez  usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 10. Nieruchomości powinny być zagospodarowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
 11. Przy nabywaniu nieruchomości maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U z. 2012 r. poz. 803 z późm.zm.). Z uwagi iż część gruntu ww. działki posiada użytki leśne, zgodnie z art. 37a ust 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2100 z późn.zm.), w przypadku sprzedaży ww. nieruchomości przysługuje Lasom Państwowym z mocy prawa prawo pierwokupu gruntu. W związku z powyższym konieczne będzie zawarcie warunkowej umowy sprzedaży.
 12. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061).
 13. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 14. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr 13 lub 19  tel. 087/4279006 w. 40, lub 46 oraz na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, e-mail: ug@pozezdrze.pl

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.11.2016 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2016 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 1474
04 listopada 2016 09:46 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [1322_kuty__ogloszenie_vi__przetrag.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 listopada 2016 09:45 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)