Sprzedaż nieruchomości - archiwum

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Wyłudy gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.

Obręb 13

Wyłudy

działka ewidencyjna Nr geod.

222

Pow. nieruchom.  ha

26,8900

Cena wywoławcza

zł. netto

550.000,00

(pięćset pięćdziesiąt

tysięcy złotych)

Wadium  zł.

55.000,00

(pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Oznaczenie nieruchomości  wg  KW

Działka opisana w KW Nr OL2G/00011539/9

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu uchwała nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. działka położona jest na obszarze jednostki strukturalnej "RT" o  predyspozycjach  do rozwoju rolnictwa o walorach  turystycznych. Obszar o dominującej funkcji  rolnej  i uzupełniającej turystycznej.

Opis nieruchomości

Działka położona jest w m. Wyłudy gm. Pozezdrze.  Nieruchomość rolna  niezabudowana o kształcie zbliżonym do prostokąta  z wyciętym jednym katem, położona w znacznym oddaleniu od końcowej zwartej części zabudowy wsi Wyłudy. Według ewidencji gruntów przeważają grunty rolne w tym grunty orne, łąki i pastwiska. Wysterują też grunty leśne o pow. 1,59 ha, nieużytki 1,36 ha.

Grunty rolne są średniej  jakości, przewaga klasy IV. W większości działka jest zalesiona  i występują tereny podmokłe, a drzewostan jest słabej jakości. Działka w 90 % nie jest uprawniana rolniczo.

Posiada dobry dojazd droga gruntową,  położona jest w otoczeniu innych gruntów rolnych. Część działki znajduje się w dzierżawie tj. umowa dzierżawy 1,50 ha  do dnia 30.09.2018 r.

Termin i miejsce przetargu

Termin przetargu:

22 listopada  2016 r. o godz. 10 00

Miejsce:

Urząd Gminy 11-610 Pozezdrze,  ul. 1 Maja 1a, pok. nr 12.

Uzasadnienie wyboru przetargu ograniczonego.

Działki o nr geod 222 obręb Wyłudy  stanowi  grunty rolne. W związku z wejściem nowelizacji ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U z 2012 r. poz. 803 z póżn.zm.) nabywcą przedmiotowej nieruchomości rolnej w rozumieniu ww. ustawy może być wyłącznie rolnik indywidulany spełniający warunki określone ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z art. 40 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

Warunki udziału w przetargu:

 1. W przetargu na powyższą nieruchomość należy wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 16 listopada 2016 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 16 listopada 2016 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 2. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.)  oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy.
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 4. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 16 listopada 2016 r. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu pokój nr 4 (sekretariat) w formie pisemnej załączając dokumenty wymienione w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego ( art. 7).
 5. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości.
 6. Komisja przetargowa sprawdzi czy oferenci spełniają warunku przetargowe i poda do publicznej wiadomości w dniu 18 listopada 2016 r.  listę osób zakwalifikowanych do ww. przetargu poprzez wywieszenie jej w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń.
 7. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 8. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) sprzedaż  nieruchomości zwolniona jest z podatku  VAT.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Postąpienie minimum – 5500,00 zł. (pięć tysięcy pięćset złotych).
 10. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 11. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 12. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 13. Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 14. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju i Przedsięwzięć Publicznych  Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
 15. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów.  Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 16. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).
 17. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.
 18. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w  Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr 13 lub 19 tel. 087/4279006 w. 40 lub 46, oraz na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl,  e-mail:ug@pozezdrze.pl

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.09.2016 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2016 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 1403
09 września 2016 11:14 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [ogloszenie_i_przetarg_ograniczony.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 września 2016 11:13 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)