Wykaz działek na sprzedaż - archiwum

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Kolonia Pozezdrze

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) ogłasza co następuje:

Z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona została do sprzedaży niżej wymienione niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Pozezdrze, położone w obrębie geodezyjnym Kolonia Pozezdrze, gm. Pozezdrze, pow. węgorzewski, woj. warmińsko - mazurskie:

 

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

Pow. nieruchomości (ha)

Cena nieruchomości netto

(zł.)

Oznaczenie w KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Obręb 4

Kolonia Pozezdrze

działka

Nr geod.

155

11,7800

240.000,00

KW. nr OL2G/00011799/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

 Dla przedmiotowej nieruchomości nie opracowano obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia w/w planu oraz nie była wydana, decyzja o warunkach zabudowy.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu uchwała nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. przedmiotowa działka położona jest na obszarze jednostki strukturalnej „RT”, gdzie podstawową funkcją powinno być rolnictwo, jako funkcja uzupełniająca – turystyka.

Działka położona jest w m. Kolonia Pozezdrze gm. Pozezdrze.  Nieruchomość rolna  niezabudowana o nieregularnym kształcie. Według ewidencji gruntów przeważają grunty orne klasa RIVa o pow. 4,33 ha., 

pastwiska - 5,61 ha.

Grunty rolne są średniej  jakości.  Działka   jest uprawniana częściowo rolniczo. Posiada dobry dojazd droga gruntową dobrze utrzymana. Działka położona jest w otoczeniu gruntów rolnych

Działka w części około 7,7 ha  znajduje się w dzierżawie.

 Umowy  dzierżawy obowiązują  do dnia 30.09.2018 r.  

 

Obręb 4

Kolonia Pozezdrze

działka

Nr geod.

170

 

20,7600

420.000,00

KW. nr OL2G/00011799/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

 Dla przedmiotowej nieruchomości nie opracowano obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia w/w planu oraz nie była wydana, decyzja o warunkach zabudowy.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu uchwała nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. przedmiotowa działka położona jest na obszarze jednostki strukturalnej „RT”, gdzie podstawową funkcją powinno być rolnictwo, jako funkcja uzupełniająca – turystyka.

Działka położona jest w m. Kolonia Pozezdrze gm. Pozezdrze.  Nieruchomość rolna  niezabudowana o nieregularnym kształcie. Według ewidencji gruntów przeważają lasy - 8,87 ha, i pastwiska - 9,19 ha Grunty rolne są średniej  jakości.

Drzewostan porastający działkę  jest słabej jakości , przeważnie liściasty. Działka   jest uprawniana częściowo rolniczo. Posiada dobry dojazd droga gruntową dobrze utrzymana. Działka położona jest w otoczeniu gruntów rolnych

Działka w części około 2,16 ha  znajduje się w dzierżawie.

 Umowy  dzierżawy obowiązują  do dnia 30.09.2018 r.  

 

Obręb 4

Kolonia Pozezdrze

działka

Nr geod.

173

9,1400

185.000,00

KW. nr OL2G/00011799/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

 Dla przedmiotowej nieruchomości nie opracowano obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia w/w planu oraz nie była wydana, decyzja o warunkach zabudowy.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu uchwała nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. przedmiotowa działka położona jest na obszarze jednostki strukturalnej „RT”, gdzie podstawową funkcją powinno być rolnictwo, jako funkcja uzupełniająca – turystyka.

Działka położona jest w m. Kolonia Pozezdrze gm. Pozezdrze.  Nieruchomość rolna  niezabudowana o nieregularnym kształcie. Według ewidencji gruntów przeważają grunty orne klasa RIVa, RIVb  o pow.5,75 ha., 

pastwiska i łąki - 1,52 ha. oraz lasy 0,64 ha.

Grunty rolne są średniej  jakości.  Działka   jest uprawniana częściowo rolniczo. Posiada dobry dojazd droga gruntową dobrze utrzymana. Działka położona jest w otoczeniu gruntów rolnych.

Drzewostan porastający działkę  jest słabej jakości , przeważnie liściasty.

Działka w części około 2,30 ha  znajduje się w dzierżawie.

 Umowy  dzierżawy obowiązują  do dnia 30.09.2018 r.  

 

 

1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2017 r.  poz. 1221) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

2. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze oraz na stronach internetowych urzędu.

3. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

4. Osoby, o których mowa powyżej, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 05 października 2017 r. i złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną powyżej. O ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania, podlegają sprzedaży w trybie przetargowym.

5.Nabywcą nieruchomości może być osoba, która spełnia warunki określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U z 2016 r. poz.2052 z późn. zm.).

6.Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późm. zm.).

7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  - pokój nr 13 lub 19, tel.: 87 427 90 06 wew.40 lub 46. www.bip.pozezdrze.pl i www.pozezdrze.pl

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.08.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2017 10:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 997
22 sierpnia 2017 10:29 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 sierpnia 2017 10:29 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)