Wykaz działek na sprzedaż - archiwum

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr geod. 9 obręb Jakunówko

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) ogłasza co następuje:

Z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona została do sprzedaży niżej wymieniona niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Pozezdrze, położona w obrębie geodezyjnym Jakunówko, gm. Pozezdrze, pow. węgorzewski, woj. warmińsko - mazurskie:

 

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

Pow. nieruchomości (ha)

Cena nieruchomości netto

(zł.)

Oznaczenie w KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Obręb 3

Jakunówko

działka

Nr geod.

9

1,6800

30.000,00

KW. nr OL2G/00014481/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

 Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W kierunkach rozwoju przestrzennego określonych w  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu Uchwałą XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. działka położona jest w strefie zainwestowania MUR -  terenu  mieszkalnictwa,  usług i rekreacji.

Działka rolna niezabudowana  Nr geod. 9 o pow. 1,6800 ha  grunt  sklasyfikowany jako teren rolny Ps- VI 0,94 ha; R VI – 0,61 ha; W - 0,13 ha. Działka znajduje się niedaleko od centrum wsi Jakunówko, posiadaj kształt zbliżony do trapezu, jest zagospodarowana  rolniczo, głownie pastwiska. Dojazd do działki drogą powiatową w kierunku Banie Mazurskie, a następnie drogą  nieutwardzoną w terenie. W otoczeniu działki znajdują się grunty użytkowane rolniczo, a także grunt graniczy z gruntami Lasów Państwowych.  Działka  obecnie znajduje się w dzierżawie umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 

30.09.2019 r.

 

1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2016 r.  poz. 710 z późm. zm.) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

2. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze oraz na stronach internetowych urzędu.

3. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

4. Osoby, o których mowa powyżej, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 07 sierpnia 2017 r. i złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną powyżej. O ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania, podlegają sprzedaży w trybie przetargowym.

5.Nabywcą nieruchomości może być osoba, która spełnia warunki określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U z 2016 r. poz.2052 z późn. zm.).

6.Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późm. zm.).

7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych - pokój nr 13 lub 19, tel.: 87 427 90 06 wew. 40 lub 46. www.bip.pozezdrze.pl i www.pozezdrze.pl

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.06.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 czerwca 2017 09:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 954
20 czerwca 2017 09:11 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_dzialk_nr_9_jakunowko .docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2017 09:10 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)