Wykaz działek na sprzedaż - archiwum

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 66/3 obręb Kolonia Pozezdrze.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) ogłasza co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona została do sprzedaży niżej wymieniona niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Pozezdrze, położona w obrębie geodezyjnym Kolonia Pozezdrze, gm. Pozezdrze, pow. węgorzewski, woj. warmińsko - mazurskie:

 

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

Pow. nieruchomości (ha)

Cena nieruchomości netto

(zł.)

Oznaczenie w KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Obręb 4

Kolonia Pozezdrze

działka

Nr geod.

66/3

10,0400

201.000,00

KW. nr OL2G/00011802/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

 Dla przedmiotowej nieruchomości nie opracowano obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia w/w planu oraz nie była wydana, decyzja o warunkach zabudowy.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu uchwała nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. przedmiotowa działka położona jest na obszarze jednostki strukturalnej „RT”, gdzie podstawową funkcją powinno być rolnictwo, jako funkcja uzupełniająca – turystyka.

Działka położona jest w m. Kolonia Pozezdrze gm. Pozezdrze.  Nieruchomość rolna  niezabudowana o nieregularnym kształcie. Według ewidencji gruntów przeważają grunty orne o pow. 8,04 ha., 

pastwiska - 1,21 ha oraz  nieużytki  0,79  ha. Cześć gruntów to wyrobisko po byłej żwirowni - obecnie nieużytki.

Grunty rolne są słabej  jakości.  Działka   jest uprawniana rolniczo.

Działka w całości  znajduje się w dzierżawie.

 umowy  dzierżawy obowiązują  do dnia 30.09.2018 r.  

 

1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2016 r.  poz. 710 z późm. zm.) sprzedaż nieruchomości jest  zwolniona z podatku VAT.

2. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze oraz na stronach internetowych urzędu.

3. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

4. Osoby, o których mowa powyżej, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 17 lipca 2017 r. i złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną powyżej. O ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania, podlegają sprzedaży w trybie przetargowym.

5.Nabywcą nieruchomości może być osoba, która spełnia warunki określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U z 2016 r. poz.2052 z późn. zm.).

6.Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późm. zm.).

7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  - pokój nr 13 lub 19, tel.: 87 427 90 06 wew.40 lub 46. www.bip.pozezdrze.pl i www.pozezdrze.pl

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31 maja 2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2017 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 838
01 czerwca 2017 13:30 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_dzialka_663_obreb_kol onia_pozezdrze.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 czerwca 2017 13:30 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)