Utrzymanie czystości

Informacja o utrzymaniu czystości

Szanowny mieszkańcu!

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm) –  Gminy prowadzą ewidencję:

1. Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania.

2. Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

Mając na uwadze powyższe oraz zalecenia Najwyższej Izby Kontroli, mieszkańcy gminy zobowiązani są do zgłoszenia tutejszemu organowi zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Na podstawie zgłoszenia Gmina sporządza wymaganą przepisami prawa ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zgłoszenie zobowiązany jest wypełnić każdy właściciel/użytkownik nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Pozezdrze i złożyć w Urzędzie Gminy pokój nr 17 lub 13  w godzinach urzędowania od 7 00 do 1500  lub przekazać sołtysowi swojego sołectwa w terminie do 16 grudnia 2016 r.

Druki dostępne są:

na stronie urzędu  bip.pozezdrze.pl w zakładce utrzymanie czystości;  
w Urzędzie Gminy pok. nr 17 lub 13;
u sołtysa swojego sołectwa.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
Zgłoszenie składa się z dwóch części. Pierwsza część jest obowiązkowa i musi zostać wypełniona przez każdego właściciela bądź użytkownika nieruchomości. Dane z pierwszej części posłużą do aktualizowania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzonej przez Gminę.
Druga część zawiera dane na temat rodzajów korzystania z wód oraz wykorzystywanych instalacji (urządzeń) związanych z energią elektryczną i ogrzewaniem, opierających się na odnawialnych źródłach energii.


Z poważaniem
/~/ Bohdan Mohyła

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18-11-2016
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Jurgielewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2016 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 1255
18 listopada 2016 09:01 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [zgloszenie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 listopada 2016 09:00 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [informacja_szamba.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 listopada 2016 09:00 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)