Program Ochrony Środowiska

OBWIESZCZENIE dot. opracowywania " Programu ochrony Środowiska dla Gminy Pozezdrze na lata 2016 - 2020" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektudokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pozezdrze na lata 2016-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu oraz na stronie internetowej: bip.pozezdrze.pl.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektu.

            Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Pozezdrzu,ul. 1 Maja 1a,11-610 Pozezdrze,ustnie do protokołu w siedzibieGminyoraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej:ug@pozezdrze.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jestWójt Gminy Pozezdrze.

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pozezdrzu
  2. stronie internetowej:bip.pozezdrze.pl
  3. a/a

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2016 10:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Jurgielewicz
Ilość wyświetleń: 637
03 października 2016 10:12 (Magdalena Jurgielewicz) - Dodanie załącznika [formularz_uwag_do_pos__pozezdrze.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2016 10:11 (Magdalena Jurgielewicz) - Dodanie załącznika [program_ochrony_srodowiska_dla_gminy_pozezdrze_na_lata_2016__2020.pdf ] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2016 10:10 (Magdalena Jurgielewicz) - Dodanie załącznika [prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_programu_ochrony_srodowiska_dla_ gminy_pozezdrze_na_lata_2016__2020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)