Program Ochrony Środowiska

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE dot. opracowywania " Programu ochrony Środowiska dla Gminy Pozezdrze na lata 2016 - 2020" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektudokumentu pt. „Program...