Budżet (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opinia Nr RIO.VIII-0120-258/19 SO Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 maja 2019 r.

Opinia Nr RIO.VIII-0120-258/19 SO RIO w Olsztynie z dnia 14 maja 2019r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gmny Pozezdrze za 2018 r.

Informacja dotycząca roku budżetowego 2018

Zarządzenie Nr 59/19 z dnia 15 maja 2019r. Wójta Gminy Pozezdrze w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2018r.

Sprawozdanie Rb- NSD za III kw. 2018r.

Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2018r.

Sprawozdanie kwartalne Rb - NDS za II kwartał 2018r.

Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2018r.

Sprawozdanie kwartalne RB- NDS za I kw. 2018r.

Opinia Nr RIO.VIII-0120-159/19 SO Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 02 kwietnia 2019 r.

Opinia RIO Nr VIII-0120-159/19 w sprawie opiniii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pozezdrze sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2018 rok.