Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2020

Projekt budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2020

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansoowej na lata 2020-2026

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026

Zarządzenie Wójta Gminy Pozezdrze w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku i kształtowaniu sie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za pierwsze półrocze 2019 roku i kształtowabniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Informacja z wykonania budzetu za II kw.2019 r.

Sprawozdanie Rb- NDS za II kw. 2019 r.

Opinia Nr RIO.VIII-0120-258/19 SO Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 maja 2019 r.

Opinia Nr RIO.VIII-0120-258/19 SO RIO w Olsztynie z dnia 14 maja 2019r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gmny Pozezdrze za 2018 r.