Zamówienia poniżej 30 tys. euro

„Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej w Pozezdrzu”.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowanych pn.: „Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej w Pozezdrzu”.
 2. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym Pozezdrze , gmina Pozezdrze na działce nr geod. 421 – droga gmina.
 3. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 • 45000000-7 -  roboty budowlane,
 • 45316110-9 -  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego,
 • 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiący załącznik nr 6 i nr 7  do niniejszego zapytania ofertowego oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.  Załączony do zapytania ofertowego przedmiar robót nie jest obowiązujący i stanowi jedynie materiał pomocniczy dla wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na dokumentacji projektowej.  Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcy w oszacowaniu kosztów inwestycji. W razie nieobjęcia przedmiarem wszystkich robót określonych w projekcie budowlanym, przedmiot zamówienia wyznacza projekt wykonawczy. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót obejmują całość zadania inwestycyjnego.
 2. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firm, towaru lub produktu, zamawiający, w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji zamówienia, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nie gorszych od nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 3. Wszystkie urządzenia oraz materiały użyte do realizacji przedmiotowego zamówienia  zakupione i dostarczone przez wykonawcę mają być fabrycznie nowe, odpowiadać obowiązującym normom, posiadać atesty, wymagane aprobaty techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Miejsce wywozu gruzu i urobku wraz z utylizacją pozostaje w gestii wykonawcy i stanowi jego koszt, niezależnie od zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego wywozu.
 5. Gwarancja udzielona zostaje na czas określony wskazany w ofercie wykonawcy wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji wskazany w ofercie wykonawcy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Gwarancja udzielona na przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania nieodpłatnych napraw przedmiotu zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych wykonawcy w okresie gwarancji. W trakcie trwania gwarancji wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego przeprowadzania wszelkich przeglądów gwarancyjnych.
 6. Każdy z Wykonawców może przeprowadzić wizję lokalną miejsca robót celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej miejsca robót ponosi Wykonawca.
 7. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną inwestycji,

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 1.09.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 września 2020 11:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 245
30 września 2020 11:32 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 września 2020 12:08 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2020 11:33 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [odp_na_pytania_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)