Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutach - roboty budowlane

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowanych pn.: “Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutach”.
 2. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym Kuty, gmina Pozezdrze na działce nr geod. 133.
 3. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 roboty budowlane,

45450000-6 roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe,

45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej,

45320000-6 roboty izolacyjne,

45443000-4 roboty elewacyjne,

45410000-4 tynkowanie,

45442100-8 roboty malarskie,

45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu,

45233250-6 roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg.

 

 1. 4.    Charakterystyka obiektu:

Jest to obiekt o charakterze użyteczności publicznej obecnie użytkowany. Wykonany w technologii tradycyjnej, murowany. Budynek niepodpiwniczony parterowy bez poddasza. Teren, gdzie zlokalizowany jest obiekt nie objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pozezdrze, Uchwała: Studium Nr XII/60/1999, oznaczona: MUW – wielofunkcyjna.

Stan faktyczny i prawny terenu, na którym planuje się realizację inwestycji: - teren porośnięty jest zielenią, działka posiada dostęp do drogi publicznej oraz przyłącza do sieci i infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej,  kanalizacji sanitarnej, wodociągowej.

 1. Planowane przeprowadzenie remontu obiektu obejmuje wykonanie następujących robót:

a) wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,

b) wykonanie nowych obróbek blacharskich,

c) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej,

d) montaż stolarki okiennej,

e) Wykonanie instalacji odgromowej,

f)  utwardzenie terenu przy budynku z kostki brukowej betonowej.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.  Przedmiar dołączony do zapytania ofertowego jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
 2. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firm, towaru lub produktu, zamawiający, w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji zamówienia, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nie gorszych od nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 3. Wszystkie urządzenia oraz materiały użyte do realizacji przedmiotowego zamówienia  zakupione i dostarczone przez wykonawcę mają być fabrycznie nowe, odpowiadać obowiązującym normom, posiadać atesty, wymagane aprobaty techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Miejsce wywozu gruzu i urobku wraz z utylizacją pozostaje w gestii wykonawcy i stanowi jego koszt, niezależnie od zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego wywozu.
 5. Gwarancja udzielona zostaje na czas określony wskazany w ofercie wykonawcy wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji wskazany w ofercie wykonawcy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Gwarancja udzielona na przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania nieodpłatnych napraw przedmiotu zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych wykonawcy w okresie gwarancji. W trakcie trwania gwarancji wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego przeprowadzania wszelkich przeglądów gwarancyjnych.
 6. Koszty zużycia energii elektrycznej i wody niezbędnych do realizacji prac pokrywa Wykonawca na podstawie odczytu podlicznika. Montaż podlicznika leży po stronie Wykonawcy.
 7. Każdy z Wykonawców może przeprowadzić wizję lokalną miejsca robót celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej miejsca robót ponosi Wykonawca.

 

 1. IV.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2020 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.06.2020.r
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Zakrzewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2020 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 253
17 lipca 2020 13:58 (Anna Markowska) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2020 14:21 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2020 14:45 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [klauzula_zamowienia_publiczne_rodo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)