Zamówienia poniżej 30 tys. euro

zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych „Przebudowa części drogi gminnej w m. Pozezdrze ul. Podleśna nr dz. 31 obręb Pozezdrze”

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowanych p.: Przebudowa części drogi gminnej w m. Pozezdrze ul. Podleśna nr dz. 31 obręb Pozezdrze”
  2. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze na działkach nr geod. 31 obręb Pozezdrze.
  3. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45233140-2 – roboty drogowe,

45233120-6 – roboty w zakresie budowy dróg.

  1. Planowane przeprowadzenie remontu drogi obejmuje wykonanie następujących robót:
  •  Demontaż nawierzchni z betonowych płyt drogowych,
  • Wykonanie nowej konstrukcji podbudowy z mieszkanki  kruszywa niezwiązanego,
  • Regulacja włazów żeliwnych istniejących studni kanalizacji do nowej niwelety nawierzchni,
  •  Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,
  • Utwardzenie poboczy mieszanką kruszywa niezwiązanego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt wykonawczy stanowiący  załącznik Nr 6, przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 7 oraz załącznik nr 8 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiar dołączony do zapytania ofertowego jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia  30 sierpnia 2018 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.05.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2018 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 1168
17 maja 2018 14:15 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [zal_nr_8_sst_podlesna.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 maja 2018 14:15 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [zal_nr_7_przedmiar.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 maja 2018 14:14 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [zal_nr_6_projket_wykonawczy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)