Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych "Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w m. Harsz, Gmina Pozezdrze".

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowanych pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Harsz, Gmina Pozezdrze.”
  2. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze na działce nr geod. 118.
  3. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 roboty budowlane

45450000-6 roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe

45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

45320000-6 roboty izolacyjne

45410000-4 tynkowanie

45442100-8 roboty malarskie

45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian

45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu

45233250-6 roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg,

45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne

45342000-6 wznoszenie ogrodzeń

 

  1. 4.    Charakterystyka obiektu:

Jest to obiekt o charakterze gospodarczym obecnie nieużytkowany. Wykonany w technologii tradycyjnej, murowany. Budynek niepodpiwniczony parterowy z poddaszem nieużytkowym.  Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 35°  pokryty blachodachówką. Teren, gdzie zlokalizowany jest obiekt objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy w Pozezdrzu) i oznaczony MU.09.  Stan faktyczny i prawny terenu, na którym planuje się realizację inwestycji: - teren porośnięty jest zielenią urządzoną, działka posiada dostęp do grogi publicznej oraz przyłącza do sieci i infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej,  kanalizacji sanitarnej, wodociągowej.

  

  1. Planowane przeprowadzenie remontu obiektu obejmuje wykonanie następujących robót:

a) Zamurowanie 2 otworów okiennych w ścianie południowej,

b) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

c) Montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

d) Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr.15cm wraz ze strukturą elewacyjną,

e) Ocieplenie stropu wełną mineralną gr. 25cm,

f) Wykonanie ścinek działowych dla wydzielenia pomieszczeń,

g) Wykonanie nowych tynków wewnętrznych, 

h) Odnowienie istniejących tynków wewnętrznych,

i) Wykonanie posadzek w pomieszczeniach wraz z ociepleniem styropianem gr.10cm,

j) Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w toalecie z zastosowaniem rur giętych i wyprowadzeniem ich ponad dach z zakończeniem dachówką wentylacyjną, 

k) Wykonanie instalacji wewnętrznej wod-kan, c.o., elektrycznej.

 l) W zakresie urządzenia terenu planuje się jedynie opaskę wokół budynku oraz schody betonowe na gruncie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt wykonawczy stanowiący  załącznik Nr 6, przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 7 oraz załącznik nr 8 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiar dołączony do zapytania ofertowego jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

6. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firm, towaru lub produktu, zamawiający, w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji zamówienia, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nie gorszych od nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

7. Miejsce wywozu gruzu i urobku wraz z utylizacją pozostaje w gestii wykonawcy i stanowi jego koszt, niezależnie od zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego wywozu.

8.Gwarancja udzielona zostaje na okres określony w ofercie wykonawcy wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Minimalny okres gwarancji jaki wymaga zamawiający wynosi 36 miesięcy. Okres gwarancji wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

8.Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

9.Gwarancja udzielona na przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania nieodpłatnych napraw przedmiotu zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych wykonawcy w okresie gwarancji.

10.W trakcie trwania gwarancji wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego przeprowadzania wszelkich przeglądów gwarancyjnych.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: Wojciech kopczyński
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: 13.04.2018 r.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2018 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 1172
10 maja 2018 07:46 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 kwietnia 2018 12:52 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8_specyfikacja_techn.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 kwietnia 2018 12:52 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7_przedmiar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)