Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych pn. Remont i modernizacja budynku sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn.: Remont i modernizacja budynku Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu.”

  1. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze na działkach nr geod. 275/6 i 275/27.
  2. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45453000-7  roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

45452100-1 piaskowanie fasady budynków

45410000-4 tynkowanie

45442100-8 roboty malarskie

45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu

45233250-6 roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg,

45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania

45223210-1 roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1 konstrukcje z betonu zbrojonego

 

  1. 3.    Charakterystyka obiektu:

Istniejący i funkcjonalny budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu przy ul. Wolności 2 jest to budynek wolnostojący 2 - kondygnacyjny ze strychem nieużytkowym, podpiwniczony z dachem wielospadowym pokryty dachówka ceramiczną. Obiekt przedwojenny wybudowany w technologii tradycyjnej murowany z cegły ceramicznej otynkowany tynkiem zwykłym. Stolarka okienna drewniana. Budynek znajduje się na działkach nr geod. 275/6 i 275/27 obręb Pozezdrze. Powierzchnia zabudowy 178 m2  Działka z budynkiem posiada dostęp do drogi publicznej. budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, kanalizację sanitarną wodociągową i instalację co.

 

  1. Planowane przeprowadzenie remontu obiektu obejmuje wykonanie następujących robót:
  • Remont elewacji (wykonanie nowej struktury elewacyjnej),
  • Wymiana obróbek blacharskich,
  • Wykonanie otworów okiennych oraz montaż stolarki okiennej  PCV,
  • Wykonanie nowych schodów zewnętrznych,
  • Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
  • Wykonanie opaski wokół budynku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt wykonawczy stanowiący  załącznik Nr 6, przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 7 oraz załącznik nr 8 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiar dołączony do zapytania ofertowego jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

6. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firm, towaru lub produktu, zamawiający, w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji zamówienia, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nie gorszych od nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

7. Miejsce wywozu gruzu i urobku wraz z utylizacją pozostaje w gestii wykonawcy i stanowi jego koszt, niezależnie od zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego wywozu.

8.Gwarancja udzielona zostaje na okres określony w ofercie wykonawcy wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Minimalny okres gwarancji jaki wymaga zamawiający wynosi 36 miesięcy. Okres gwarancji wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

8.Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

9.Gwarancja udzielona na przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania nieodpłatnych napraw przedmiotu zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych wykonawcy w okresie gwarancji.

10.W trakcie trwania gwarancji wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego przeprowadzania wszelkich przeglądów gwarancyjnych.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Instytucje kultury

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.04.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Gminny Ośrodek Kultury
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Leszek Gołębiewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2018 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 1310
10 maja 2018 07:34 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [zawiadmomienie_o_uniewaznieniu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2018 13:49 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8__stiwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2018 13:49 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7_przedmiar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)