Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Dowóz uczniów na terenie Gminy Pozezdrze

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Wójt Gminy Pozezdrze, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na:

Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Pozezdrze do szkół i powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w okresie od 1 września  2017 roku do 31 grudnia  2017 roku

  1. Dane Zamawiającego:

 

GMINA POZEZDRZE, UL. 1 MAJA 1A, 11-610 POZEZDRZE, NIP 845-198-28-31

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Pozezdrze do szkół i powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w okresie od 01.09.2017 do 31.12.2017. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje:

2.1.   Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Pozezdrze w okresie od 01.09.2017 do 31.12.2017 t.j. przewozy szkolne uczniów na podstawie biletów miesięcznych wraz z opieką do Zespołu Szkół w Pozezdrzu i do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie i odwóz po zajęciach.

2.2.   Nieodpłatne szkolne przewozy uczniów niezwiązane z tygodniowym planem lekcji dla szkół w gminie Pozezdrze.

2.3.   Uczniowie dojeżdżają do szkoły - przystanku końcowego najpóźniej na g. 7.55 i najwcześniej na g. 7.30.

2.4.   Zastrzega się, że dowozy na zajęcia szkolne ujęte w tygodniowym szkolnym planie lekcji odbywające się w szkole takie jak np. dodatkowe lekcje wychowania fizycznego, SKS, języki obce, koła przedmiotowe, zajęcia wsparcia specjalistycznego, zajęcia wyrównujące, zajęcia wynikające z realizacji projektów nie są przewozami dodatkowymi i powinny być wkalkulowane w cenę biletu miesięcznego ucznia. Zajęcia organizowane przez szkołę w zamian za zajęcia szkolne w godzinach tygodniowego planu lekcji takie jak sprzątanie świata, święto szkoły, dni otwarte lub zajęcia w szkole w okresie ferii szkolnych, ferii zimowych nie są przewozami dodatkowymi, poza wakacjami letnimi, których nie obejmuje niniejsza umowa.

2.5.   Wszystkie kilometry przewozowe do rozliczenia są liczone od miejsca wsiadania pierwszego ucznia do miejsca wysiadania ostatniego ucznia.

2.6.   Wykonawca oprócz biletów miesięcznych musi zabezpieczyć opiekę dla przewożonych uczniów.

2.7.   Pod pojęciem opieka rozumie się zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie jazdy, wsiadania do autobusu, w czasie wysiadania,  w razie potrzeby w czasie przechodzenia przez jezdnię. Jeżeli początkowy lub końcowy przystanek znajduje się przy posesji szkoły podstawowej, opiekun dowozu przeprowadza również zebranych uczniów z miejsca oczekiwania na autobus w budynku szkoły do pojazdu i odwrotnie. Opiekunem dowożonych dzieci musi być osoba pełnoletnia, potrafiąca utrzymać dobry kontakt z dziećmi niezbędny do zachowania bezpieczeństwa w czasie przewozu (zastrzeżenie: kierowca nie może być jednocześnie opiekunem, w autobusie musi znajdować się kierowca i opiekun).

2.8.   Opiekun dowozu otrzymuje na początku roku szkolnego od dyrektora szkoły listę uczniów korzystających z dowozu wraz ze wskazanym przez rodziców miejscem wsiadania i wysiadania. Obowiązkiem opiekuna jest dopilnowanie, by uczniowie wsiadali i wysiadali jedynie we wskazanych miejscach. O nieprawidłowościach opiekun dowozu niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. Zmian informacji o miejscu wsiadania i wysiadania danego ucznia mogą dokonać pisemnie jedynie dyrektor szkoły lub rodzice/prawni opiekunowie.

2.9.   Jeżeli w drodze powrotnej, w chwili przyjazdu autobusu na przystanek, na dziecko, które nie ukończyło 7 lat nie będzie oczekiwać osoba odpowiedzialna za jego powrót do domu (rodzic, opiekun, starsze rodzeństwo), obowiązkiem Wykonawcy jest odwiezienie dziecka do szkoły i oddanie pod opiekę powiadomionych wcześniej pracowników szkoły.

2.10.     Przez odległość w kilometrach przewozowych należy rozumieć podane odległości w kilometrach między szkołą a punktem zbiorczym (przystankiem).

2.11.     Ustalona w planie dowożenia kolejność punktów zbiorczych (przystanków) oraz godzin odjazdów może być zmieniona przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania celem dostosowania trasy, jak również w czasie realizacji zawartej umowy. W przypadku zmian Zamawiający i Wykonawca opracują nowy harmonogram dowozu.

2.12.     Przewozy szkolne nieodpłatne niezwiązane z tygodniowym planem lekcji nie będą przekraczać miesięcznie 80 km.

2.13.     Limitowane kilometry przewozów nieodpłatnych liczone są dla każdego miesiąca oddzielnie i w przypadku niewykorzystania przechodzą na następne miesiące, nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku. Wykonawca zobowiązuje się wykonać takie przewozy zgodnie z potrzebami Zamawiającego według warunków niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

2.14.     Ceny biletów nie ulegną podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy.

2.15.     Podana przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym ilość biletów jest orientacyjna i może ulegać zmianie w czasie roku szkolnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości kupowanych biletów, która będzie regulowana comiesięcznym zapotrzebowaniem z poszczególnych placówek oświatowych na podstawie imiennych list.

2.16.     Wykonawca ustala z zamawiającym ilość i lokalizację przystanków na każdej trasie.

2.17.     Ustalony harmonogram dowozu będzie modyfikowany odpowiednio do potrzeb zamawiającego w niektóre dni np. z powodu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

2.18.     Wykaz miejscowości i planowanej liczby kursów oraz ilości dzieci:

2.18.1. Przewidywana liczba uczniów z poszczególnych miejscowości dojeżdżających na zajęcia lekcyjne do Zespołu Szkół w Pozezdrzu w roku szkolnym 2017/2018

 

lp

Miejscowość

Ilość dzieci 

ogółem
kursów

Kurs ranny

Kurs środkowy

Kurs popołudniowy

1

Pieczarki

22

0

0

1

2

Kolonia Pozezdrze

17

6

0

2

3

Przerwanki

7

6

1

3

4

Wyłudy

9

4

5

3

5

Radziszewo

17

8

9

3

6

Krzywińskie

7

1

6

3

7

Stręgielek

2

0

2

2

8

Piłaki Wielkie

14

4

10

3

9

Gębałka

9

4

5

3

10

Kuty

5

0

5

2

11

Jakunówko

10

8

2

3

12

Przytuły

6

3

5

3

 

razem

125

44

50

 

 

 

2.18.2. Przewidywana liczba uczniów z poszczególnych miejscowości dojeżdżających na zajęcia lekcyjne do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie w roku szkolnym 2017/2018

 

lp

miejscowość

ilość dzieci

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

tam i z
powrotem

tam

powrót

tam i z
powrotem

tam

powrót

tam i z
powrotem

tam

powrót

tam i z
powrotem

tam

powrót

tam i z
powrotem

tam

powrót

1

Pozezdrze

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

2

Radziszewo

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

3

Piłaki Wielkie

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

Okowizna

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

Harsz

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2.19.     W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane, a na stopniach wejściowych do autobusów nie może zalegać lód i nie mogą one być śliskie. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas wchodzenia, schodzenia i przeprowadzania dzieci, w celu zapewnienia im bezpieczeństwa.

2.20.     Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, terminów ich wykonywania, ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami zamawiającego wynikającymi z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych.

2.21.     Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przewozowej pojazdami spełniającymi wymagania szczegółowe jak dla pojazdów do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz posiadać wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowcy i właściwy stan techniczny pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz.1907 ze zm.)

2.22.     Zakresy usług określone w ust. 2.18 niniejszego zapytania ofertowego są jedynie ilościami orientacyjnymi określonymi dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia mniejszej ilości poszczególnych usług w zależności od bieżących potrzeb.

2.23.     Przewidywane ilości poszczególnych usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego usług w toku realizacji umowy.

2.24.     W przypadku powierzenia realizacji części usług podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu nazw i adresów podwykonawców, przed dniem zawarcia umowy.

3.    Opis wymagań (warunki udziału w postępowaniu):

3.1.   Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, gdy Wykonawcy wykażą, że posiadają ważną Licencję na wykonywanie krajowego transportu osób zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym.

3.2.   Wiedza i doświadczenie. Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących ich z nimi stosunków.

3.3.   Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. złożą oświadczenia o spełnianiu warunków, ujęte we wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy mogą polegać na potencjale technicznym innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących ich z nimi stosunków.

3.4.   Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę brutto minimum 100.000,00 PLN.

4.      Wykaz dokumentów, jakie mają stanowić integralną część oferty w postaci załączników:

4.1.   Ważna licencja na wykonywanie krajowego transportu osób zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.

4.2.   Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

4.3.   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4.4.   Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5.      Kryteria oceny ofert:

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w/w terminie, które spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Kryterium oceny ofert: cena 100%.

6.      Opis sposobu obliczenia ceny:

6.1.   Cenę oferty należy podać w wartości brutto, w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.2.   Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące w tym nieodpłatne szkolne przewozy uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 1 września 2017 do 31 grudnia 2017 roku,  w ilości określonej w pkt. 2.18. niniejszego zapytania ofertowego oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

6.3.   W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji zapytania ofertowego, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

6.4.   Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

6.5.   Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.

6.6.   Ewentualne zmiany stawki podatku VAT nie mają wpływu na cenę wskazaną w ofercie, która nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji zadania.

6.7.   Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

7.      UWAGA: załącznik nr 2 pozwoli na wyliczenie łącznego miesięcznego kosztu dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na podstawie biletów miesięcznych. Podanie przez Wykonawcę cen biletów przejazdu dzieci z poszczególnych miejscowości (wymienionych w załączniku nr 2) pozwoli na wyliczenie kosztu przejazdu 1 dziecka do każdej ze szkół, a w razie konieczności pozwoli na dokonanie zmian ceny ogólnej usługi w miesiącu, w przypadku kiedy zmieni się ilość przewożonych dzieci w danym miesiącu. Na podstawie załączonych do zapytania ofertowego dokumentów i oferowanych cen biletów każdy z Wykonawców będzie mógł bez trudności obliczyć wartość zamówienia (w skali miesiąca).

8.      Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:

8.1.   Termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 31 grudnia 2017 roku.

8.2.   Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.      Opis sposobu przygotowania i składania ofert:

9.1.   Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze wraz z załącznikami.

9.2.   Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy, które wykonawca winien dołączyć do oferty celem udokumentowania prawa do reprezentowania wykonawcy  lub przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie zamówienia. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania oferty, np. dokumenty rejestracyjne, oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

9.3.   Podpisy osób, o których mowa w ust. 9.2. złożone będą na każdej stronie druku formularza oferty oraz załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego postępowania.

9.4.   Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

9.5.   Oferty powinny być jednoznaczne

9.6.   Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

9.7.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących danego wykonawcy są poświadczone za zgodność przez tego Wykonawcę.

9.8.   W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące tych podmiotów są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

9.9.   Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę.

9.10.     W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów.

9.11.     Ofertę można złożyć na innym druku niż załączony do zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze ofert.

9.12.     Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY POZEZDRZE DO ZESPOŁU SZKÓŁ W POZEZDRZU I DO SOSW W WĘGORZEWIE ORAZ POWRÓT PO ZAJĘCIACH NA PODSTAWIE ZAKUPIONYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH WRAZ ZE SPRAWOWANIEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ICH PRZEWOZU W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2017 ROKU DO 31 GRUDNIA 2017”. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy, a także dopisek: „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 04.08.2017r.  godz. 15:00”.

10.  Termin i miejsce złożenia oferty:

Oferty należy składać w terminie do dnia 4 sierpnia do godz. 15.00. Oferty w formie pisemnej należy składać na adres Zamawiającego  - Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze lub osobiście w siedzibie Urzędu, pokój nr 4.

11.  Istotne postanowienia umowy oraz formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

11.1.     Zamawiający nie będzie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.2.     Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia  publicznego oraz wzór umowy:

11.2.1. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywać się miesięcznie na podstawie sprzedanych imiennych biletów miesięcznych do placówek oświatowych wymienionych w przedmiocie zamówienia.

11.2.2. Faktury za każdy miesiąc sprzedaży biletów miesięcznych muszą być wystawione na Gminę Pozezdrze. W treści faktury należy podać nazwę poszczególnych placówek oraz ilość biletów sprzedanych dla tych placówek. Faktury należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca.

11.2.3. Zapłata faktur nastąpi na podstawie polecenia przelewu do 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

11.2.4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

11.2.5. Pominięcie jakiegokolwiek elementu przy wycenie oferty i nie ujęcie w cenie ofertowej nie może stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

11.2.6. Przewidywane ilości poszczególnych usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia są ilościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wielkości faktycznie zakupionych przez Zamawiającego usług w trakcie realizacji umowy.

11.2.7. Ceny biletów nie ulegną podwyższeniu w okresie realizacji przedmiotu umowy.

11.2.8. Podana przez zamawiającego w niniejszym zapytaniu  ofertowym,  ilość biletów jest przybliżona i może ulegać zmianie w czasie roku szkolnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości kupowanych biletów, która będzie regulowana comiesięcznym zapotrzebowaniem z poszczególnych placówek oświatowych na podstawie imiennych list.

11.2.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, terminów ich wykonywania, ze względu na okoliczności,  których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych. W przypadku zmian Zamawiający i Wykonawca opracują nowy harmonogram dowozu.

11.2.10.                     Zamawiający przewiduje wprowadzenie następujących zmian w umowie:

11.2.10.1.   w zakresie liczby dowożonych i odwożonych uczniów,

11.2.10.2.   w zakresie dni i godzin przewozu uczniów stosownie do zmiany planu zajęć i organizacji roku szkolnego,

11.2.10.3.   w razie zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

11.2.10.4.   dokładniejszego doprecyzowania zapisów umowy.

11.2.10.5.   wprowadzenia zmian korzystnych dla Zamawiającego w szczególności obniżenia kosztów zadania lub podwyższenia standardu wykonywanego zadania.

w zakresie zmian trasy przewozu oraz punktów zbornych – przystanków, terminów i godzin wykonywania przewozu.

11.2.11. Warunki umowne określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

12.  Informacje dodatkowe:

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.)

13.  Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

Agnieszka Wierzchowska tel. 87 427 90 06 w.34

14.  Załączniki:

14.1. Formularz ofertowy

14.2. Formularz wyliczenia miesięcznego kosztu dowozu dzieci

14.3. Projekt umowy

 

Wójt Gminy Pozezdrze
/~/ Bohdan Mohyła


Pozezdrze, dnia 7 sierpnia 2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego ogłoszonego dniu 17 lipca 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej na zadanie: „Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Pozezdrze do szkół i powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający:
Gmina Pozezdrze reprezentowana przez Wójta Gminy Bohdana Mohyłę
11-610 Pozezdrze ul. 1 Maja 1a
Tel. 087/ 427 90 06, fax. 087/ 427 93 33, e-mail: ug@pozezdrze.pl

Rodzaj zamówienia: usługi dowozu dzieci
Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
Nazwa zadania: „Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Pozezdrze do szkół i powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku”

1. Nazwa, siedziba i adres wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 1 – Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń, oferując kwotę za wykonanie usługi w wysokości 45.155,60zł brutto.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty:
a) Nazwa, siedziba i adres wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz uzasadnienie wyboru.
Oferta Nr 1: Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń
Kryterium oceny ofert:
- cena 100%
cena brutto: 45.155,60zł brutto
cena brutto słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć zł i 60/100
Liczba punktów w kryterium: 100 pkt
Suma punktów: 100 pkt
Uzasadnienie: Do siedziby Zamawiającego wpłynęła jedna oferta na realizację zamówienia. Cena oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego.

2. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
Nie było takich wykonawców.

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone oraz uzasadnienie faktyczne i prawne.
Nie było takich wykonawców.

Wójt Gminy
Bohdan Mohyła

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny i Oświaty
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Wierzchowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lipca 2017 10:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 1593
08 sierpnia 2017 09:26 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 sierpnia 2017 09:25 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lipca 2017 11:51 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)