Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pozezdrze

Pozezdrze 26.05.2017r
Znak sprawy 06/2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze  zaprasza do złożenia oferty na:

„Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pozezdrze”

 

Termin realizacji zamówienia 01.08.2017r – 30.11.2017r.

 
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pod nazwą „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pozezdrze na lata 2018 – 2025”.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 
- wskazanie podstaw prawnych Strategii;

- wskazanie korelacji Strategii z innymi strategicznymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi;

- przygotowanie szczegółowej diagnozy społeczno – gospodarczej Gminy obejmującej zagadnienia: demografii, gospodarki, infrastruktury, rynku pracy, usług społecznych, zasobów finansowych;

- opracowanie diagnozy problemów społecznych w ujęciu działania instytucji pomocy społecznej;

- opracowanie diagnozy problemów społecznych gminy Pozezdrze

- zdefiniowanie wyzwań strategicznych dla polityki społecznej w Gminie mających swoje źródło w zmieniających się uwarunkowaniach demograficznych, społecznych, ekonomicznych i gospodarczych;

- określenie misji i wizji Strategii oraz celów strategicznych i operacyjnych wraz z proponowanymi kierunkami działań w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym;

- wskazanie sposobów oraz wskaźników monitorowania stopnia realizacji Strategii;

Sformułowanie i określenie ram finansowych i zasad wdrażania Strategii rozwiązywania problemów społecznych;

- prowadzenie spotkań warsztatowych z udziałem wszystkich przedstawicieli środowisk i organizacji kreowania polityki społecznej na terenie Gminy;

-przekazanie rekomendowanej wersji Strategii do uchwalenia przez Radę Gminy.


Podstawa wykonania zamówienia: umowa cywilno – prawna (umowa o dzieło) lub umowa o świadczenie usługi.

 
Warunki udziału w postępowaniu:

- wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- oferent powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczeniem oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali co najmniej    jedną usługę polegającą na opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

 
Sposób przygotowania oferty:
 
Ofertę należy złożyć drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem, w jednym egzemplarzu i podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia wyrażoną w PLN. Cena jest ceną zryczałtowaną i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Do oferty należy dołączyć dokumenty poświadczające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 
Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę na najniższą kwotę brutto. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taką samą cenę Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wyłonionym Wykonawcą, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego, w przypadku, gdy złożone oferty przekroczą limit środków budżetowych przewidzianych przez Ośrodek na realizację tego zadania.


Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pozezdrzu, ul. 1Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, przesłać na adres email: pomocspoleczna@pozezdrze.pl lub faksem na nr 87 427 93 14 w terminie do dnia 14 lipca 2017r, do godziny 13-tej.


Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Kierownik GOPS Elżbieta Pilewicz - Kawa

Tel/fax: 87 427 90 06 w. 41, email: pomocspoleczna@pozezdrze.pl


                                    
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: „Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pozezdrze na lata 2018 – 2025”.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania pn. „ Opracowanie Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Gminy Pozezdrze na lata 2018 - 2025” najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:
TC Team Doradztwo Nela Chojnowska- Ochnik, ul. Moniuszki 8A/4, 10- 275 Olsztyn. Cena oferty brutto: 2 950,00 zł.
Wyłoniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym z dnia 26 maja 2017 roku. Cena przedstawiona przez wykonawcę jest najniższą spośród złożonych ofert.

W ramach postępowania zostały  złożone następujące oferty:
Oferta nr 1:
Westmor Consulting Urszula Wódkowska, ul. 1 Maja 1A, 87-704 Bądkowo
Cena oferty brutto: 6 150,00 zł

Oferta nr 2:
TC Team Doradztwo Nela Chojnowska- Ochnik, ul. Moniszki 8A/4, 10-275 Olsztyn
Cena oferty brutto: 3690,00 zł

Oferta nr 3:
MJ Ekspert Marek Jurzyński, ul. Franciszka Barcza 15/30, 10-685 Olsztyn
Cena oferty brutto:  4 300,00 zł

Oferta nr 4:
„EU- CONULT” sp. Z o.o, ul. Toruńska 18C lokal D, 80- 747 Gdańsk
Cena oferty brutto: 7 400,00 zł

Oferta nr 5:
Instytut Badawczy IPC sp.z o.o , ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław
Cena oferty brutto: 4 547,31 zł

Oferta nr 6:Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WA MA _ COOP”, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23 p.305
Cena oferty brutto: 3 690,00 zł

Oferta nr 7:
FRDL  Ośrodek Regionalny w Gdańsku, Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk
Cena oferty brutto: 8 610,00 zł

Oferta nr 8:
BEMAR Beata Maruszewska, ul. J. Posmykiewicza 20, 76-200 Słupsk
Cena ofert: 7 380,00 zł

Z uwagi na to, iż  firmy: TC Team Doradztwo Nela Chojnowska – Ochnik  oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WA MA  - COOP” podały takie same ceny usługi, dnia 19 lipca 2017r  przeprowadzono negocjacje, w wyniku których najkorzystniejszą cenę:  2 950,00 zł  zaoferowała firma TC Team Doradztwo Nela Chojnowka – Ochnik.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki budżetowe

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Pilewicz - Kawa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2017 07:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 3159
21 lipca 2017 12:44 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lipca 2017 12:44 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lipca 2017 12:43 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)