Zamówienia poniżej 30 tys. euro

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pozezdrze ”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Pozezdrze, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na:

Zadanie pn.  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pozezdrze ”

 

 

  1. 1.        Dane Zamawiającego:

 

Gmina Pozezdrze, ul. 1 Maja 1a, 11-610            Pozezdrze, NIP.845-198-28-31

 

  1. 2.        Opis przedmiotu zamówienia:

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pozezdrze w zakres którego wchodzi:

 

a)       Demontaż,  transport i utylizacja  wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo- cementowych) znajdujących  się na budynkach mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Pozezdrze wskazanych przez Zamawiającego w ilości 172,380 Mg. W ramach prac wykonane zostaną: demontaż, pakowanie, załadunek, transoptor  odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z póź. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1973) - „ Karta przekazania odpadu”

 

b)       Zbiórka, transport i utylizacja pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo- cementowych dla budownictwa z terenu Gminy Pozezdrze w ilości  35,660 Mg. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z póź. zm.) z zastosowaniem wzorów określonych  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1973) - „ Karta przekazania odpadu”

 

Dla celów obliczeniowych przyjęto, iż 1m2 powierzchni płyty azbestowo - cementowej waży 17 kg.

Ilość punktów adresowych na terenie Gminy Pozezdrze wynosi 26.

Szczegółowy wykaz posesji zawiera załącznik do umowy (zostanie przekazany wykonawcy po podpisaniu umowy).

 

c)       Podana ilość wyrobów zawierających azbest na charakter szacunkowy, w związku z tym zakres zamówienia  może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznych ilości odebranych wyrobów zawierających azbest.

 

d)      Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z mieszkańcami Gminy dokładnego terminu odbioru wykonania i zakresu  prac. Wykonawca w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji zadania zawierający termin  wykonania prac na poszczególnych posesjach uzgodniony z właścicielami
(posiadaczami) nieruchomości.

 

e)      Ważenie odbieranych wyrobów azbestowych  ma odbywać się  na każdej posesji po dokonaniu całkowitego demontażu na jednym obiekcie. Okoliczność zważenia wyrobów i ich waga winny być potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy, właściciela
 ( posiadacza) nieruchomości i przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń. Dla potwierdzenia przyjęcia odpadów od właściciela nieruchomości  Wykonawca każdorazowo  ma  obowiązek spisać protokół odbioru odpadów sporządzony w trzech egzemplarzach: z których dwa otrzymuje Wykonawca celem przekazania jednego Zamawiającemu, a jeden egzemplarz właściciel nieruchomości. Wzór protokołu Wykonawca otrzyma od Zamawiającego.

 

f)       Udokumentowanie Zamawiającemu przekazania odpadu na składowisko poprzez przedłożenie dowodu unieszkodliwiania odpadów, sporządzonego w trzech egzemplarzach ( Zamawiającemu, Wykonawcy oraz Odbiorcy odpadów) tj.: karty przekazania odpadów, protokołów odbioru odpadów od osób uprawnionych, kwitów wagowych, potwierdzających wagę odebranych wyrobów zawierających azbest od osób uprawnionych.

 

g)      Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność  i  poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę  Zamawiającego i osób trzecich, których dopuścił się podczas wykonywania usługi.

 

h)      Wykonawca w ramach ceny oferowanej m. innymi winien zapewnić także organizacje poszczególnych etapów związanych z wykonaniem usługi i zabezpieczenie placu , na którym usługa jest wykonywana oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

 

i)        Niniejsze zamówienie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środków i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

  1. 3.        Opis wymagań i wykaz dokumentów:

 

Wykonawca do oferty pod rygorem jej odrzucenia załącza:

a)      formularz ofertowy – załącznik nr 1;

 

b)      aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, lub umowę z firmą transportową posiadającą zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych (kopia zezwolenia) – w przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług transportowych lub oświadczenie ze ma ww. zezwolenie,

 

c)      umowę ze składowiskiem odpadów na odbiór – unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub oświadczenie, że posiada umowę

 

d)      wykaz zrealizowanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie , co najmniej 3 zadań o podobnym zakresie  i wartości nie mniejszej niż 60.000,00 tysięcy zł netto każde zadanie ( słownie sześćdziesiąt tysięcy  złotych) z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania zamówienia.

 

  1. 4.        Termin realizacji zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany do dnia 31.10.2017 r.

Termin związania z ofertą 30 dni.

 

  1. 5.        Kryteria oceny ofert:

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w w/w terminie , które spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Kryteria oceny oferty: cena 100%.

  1. 6.        Opis sposobu przygotowania i składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze wraz z załącznikami. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pozezdrze” .

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej ug@pozezdrze.pl.

Ofertę można złożyć na innym druku niż załączony do zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze ofert.

 

  1. 7.        Termin i miejsce złożenia oferty:

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 maja 2017 r. do godz. 12 00 . Oferty w formie pisemnej należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze  lub osobiście w siedzibie Urzędu, pokój nr 4.

  1. 8.        Informacje dodatkowe:

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 ).

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy  jeżeli:

ü  cena najkorzystniejsza przekracza kwotę, jaką zamawiający  przeznaczył na realizację zadania.

 

  1. 9.        Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

Maria Oryńczak- tel. 87 427 90 06 wew. 46 lub Magdalena Jurgielewicz  - tel. 87 427 90 06 wew. 39.

 

                                                                                            Wójt gminy Pozezdzrze

                                                                                               /-/ Bohdan Mohyła

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27 kwietnia 2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Jurgielewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2017 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 1417
17 maja 2017 14:04 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [protokol_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 maja 2017 11:21 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 maja 2017 11:21 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [zapytanie_azbest.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)