Zamówienia poniżej 30 tys. euro

zapytanie ofertowe na remont budynku po byłej zlewni mleka poprzez wykonanie dachu dwuspadowego w m. Harsz.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Pozezdrze, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na:

 

„REMONT BUDYNKU PO BYŁEJ ZLEWNI MLEKA POPRZEZ WYKONANIE DACHU DWUSPADOWEGO w m. HARSZ”

 

 

 1. 1.    Dane Zamawiającego:

 

GMINA POZEZDRZE,

 ul. 1 Maja 1a, 11 – 610 Pozezdrze

 tel.: 874279006; fax: 874279333 

www.bip.pozezdrze.pl  

NIP: 8451982831 REGON: 790671283

email: ug@pozezdrze.pl

 

 1. 2.    Opis przedmiotu zamówienia:

1)   Wykonanie robót budowlanych polegających na „Remont budynku po byłej zlewni mleka poprzez wykonanie dachu dwuspadowego w m. Harsz”

Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:

45111900-1 Roboty rozbiórkowe

45261300-7 Obróbki blacharskie

45261210-9 Pokrycie dachu

2)    Planowany do wykonania zakres  robót budowlanych obejmuje: Wykonanie Projektowanego DACH UDWUSPADOWEGO który  ma być wybudowany w budynku po byłej zlewni mleka zlokalizowanym na działce nr geod. 118 obręb Harsz, znajdującej się w m. Harsz gm. Pozezdrze.  Obiekt o charakterze gospodarczym obecnie nieużytkowany. Obiekt posiada dach płaski betonowy. Ze względu na mocno wysłużony stan techniczny dach płaski nie zabezpiecza obiektu przed deszczem i śniegiem. Występuje konieczność wykonania dachu dwuspadowego o kącie nachylenia połaci 35o  pokrytego blachodachówką. Nie przewiduje się żadnych zmian w zakresie urządzenia terenu wokół budynku.

3)   Szczegółowy zakres robót do wykonania został przedstawiony  w dokumentacji projektowej stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz  w przedmiarze robót stanowiących  załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

4)   Wykaz materiałów budowlanych będących w dyspozycji Zamawiającego.

Lp

Nazwa towaru

jm

Ilość

 

1.

Blacha powlek. cegła bumat0,5 8004- 1,25*2,00

szt.

6

2.

Blachodachówka zefir bud mat sz. kr. 1100

m2

211,86

3.

Gąsior Gs -30 blachodachówka

szt.

9

4.

Gąsior Gs-30 denko

szt.

2

5.

Płyta osb -3 12x2500x1250

szt.

29

6.

Rynna ocynk 100 plastmo kolano górne

szt.

12

7.

Rynna ocynk 100 plastmo rura spust 3 mb

szt.

5

8.

Rynna ocynk 100 plastmo uchwyt rur 200

szt.

8

9.

Rynna ocynk 125 plastmo dno uniwersalne

szt.

4

10.

Rynna ocynk 125 plastmo 4 mb

szt.

8

11.

Rynna ocynk 125 plastmo szucer 125/100

szt.

4

12.

Rynna ocynk 125 plastmo uchwyt rynny czoł.

szt.

54

13.

Wkręt farmer 4,8*35 cegła ral 8004

szt.

1200

14.

Drewno konstrukcyjne więźby

kpl.

1

 

Wykonawca przy wycenie robót budowlanych jest zobowiązany do uwzględnienia materiałów wymienionych w powyższej tabeli. Ww. materiały zostaną przekazane wykonawcy w dniu przejęcia terenu budowy.

UWAGA

Wykonawca szacując wartość zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest uwzględnić także wartość materiałów budowlanych oddanych przez Zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych.

5)   Koszty zużycia energii elektrycznej i wody niezbędnych do realizacji prac pokrywa Wykonawca na podstawie odczytu podlicznika. Montaż podlicznika leży po stronie Wykonawcy.

6)   Każdy z Wykonawców może przeprowadzić wizję lokalną miejsca robót celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej miejsca robót  ponosi Wykonawca.

7)   Teren wykonywanych robót muszą być odpowiednio ogrodzone i zaopatrzone w tablice ostrzegawcze, aby nie było możliwe wkroczenie na ten teren osób nieupoważnionych. 

8)   Prace należy prowadzić tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla środowiska oraz zgodnie z przepisami BHP.

 

 1. 3.        Opis wymagań (warunki udziału w postępowaniu):

1)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

a)      Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b)      Dysponują zdolnością techniczną lub zawodową,

c)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2)      W powyższym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

Wykazał, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia: minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 

 1. 4.        Wykaz dokumentów:

a)      Wypełnione oświadczenie Wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

b)      Odpis właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.

c)    Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w   szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych don wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

 1. 5.        Kryteria oceny ofert:

1) Zamawiający przy wyborze ofert kierować się będzie, następującym kryterium: najniższa cena.

Cena oferty brutto – waga -100%.

 

2)  Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

 • W zakresie kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów;
 • Ocena punktowa ofert dokonana zostanie na podstawie wzoru:

 

Lp = Cn/Cb x 100 pkt. x 100%

gdzie:

Lp-  liczba punktów ocenianej oferty

Cn – cena oferty najniższej (minimalna brutto),

Cb – cena oferty rozpatrywanej (badanej brutto),

100 pkt. – współczynnik przeliczeniowy,

100% – znaczenie kryterium;

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

3)  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

 1. 6.        Opis sposobu obliczenia ceny:

Cenę oferty należy podać w wartości brutto.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową.

Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w pełnym zakresie, obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszy zapytaniu ofertowym. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (będą to koszty: miedzy innymi robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, wywóz gruzu, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej   i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia).

     Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

     Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez cały okres realizacji zamówienia.

Przy wycenie robót budowlanych  należy uwzględnić materiały budowlane wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, które Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy.

 

 1. 7.        Miejsce i termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:

Termin realizacji zamówienia do 30 września 2017 r.

Termin związania z ofertą 30 dni.

 

 1. 8.        Opis sposobu przygotowania i składania ofert:

Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze wraz z załącznikami. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej:

 

OFERTA

„Remont budynku po byłej zlewni mleka poprzez wykonanie dachu dwuspadowego w m. Harsz”

uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.04.2017  r.  godz. 12.15.

 

Ofertę można złożyć na innym druku niż załączony do zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze ofert.

Wykonawca do oferty dołączy kosztorys ofertowy, sporządzony metodą szczegółową w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z uwzględnieniem tabeli materiałów budowlanych, których Wykonawca zamierza użyć do wykonania przedmiotu zamówienia oraz sprawdzenia, czy Wykonawca przy wycenie robót uwzględnił materiały (odjął od ceny oferty), które Zamawiający przekaże Wykonawcy.  Kosztorys ofertowy nie będzie miał zastosowania na etapie badania i oceny ofert, będzie tylko dokumentem poglądowym służącym Zamawiającemu do zorientowania się poziomem poszczególnych cen oraz w powyższym zakresie. Kosztorys będzie służył także do ewentualnego  rozliczenia się z wykonawcą w przypadku odstąpienia od umowy jednej ze stron. Cenę oferty określoną na podstawie kosztorysu ofertowego należy przedstawić w formularzu oferty.

 1. 9.        Termin i miejsce złożenia oferty:

Oferty należy składać w terminie do dnia 07 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00. Oferty w formie pisemnej należy składać na adres Zamawiającego < Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze > lub osobiście w siedzibie Urzędu, pokój nr 4.

 1. 10.    Istotne postanowienia umowy oraz formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

Istotne warunki wykonania zamówienia, określone zostaną w umowie z Wykonawcą stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Dostarczyć Zamawiającemu, w dniu podpisania umowy;

- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa przez osobę która będzie pełnić funkcję kierownika budowy.

W przypadku złożenia oferty wspólnej (Konsorcjum) dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

 

 1. 11.    Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w każdym przypadku bez podawania przyczyny.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

W niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.

 

 1. 12.    Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

Krystyna Piotrowska,  tel. (0-87) 427 90 06 wew. 32, pok. nr 3 w godz. od 7:00 do 15:00.

 

 1. 13.    Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty.

1)   Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli:

a)    Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,

b)   Wykonawca spełnia warunki formalne,

c)    Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2)   Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium określonym w pkt. 5 niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. 14.    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania. Informacja ta zostanie również wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej.

 

 1. 15.    Załączniki:
  1. Wzór oferty.
  2. Oświadczenie Wykonawcy.
  3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
  4. Projekt umowy.
  5. Dokumentacja projektowa.
  6. Zakres robót (przedmiar robót).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.03.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krystyna Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2017 12:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 1570
21 kwietnia 2017 11:57 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [skmbt_c22017042112020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 marca 2017 13:01 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [7_elewacje.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 marca 2017 13:01 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [6_elewacje.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)