Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Modernizacja przepompowni w m. Stręgielek”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Modernizacja przepompowni w m. Stręgielek”. CPV – 45232423-3 - roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków Zakres prac obejmuje: Modernizacja przepompowni polegać będzie na wymianie kompletnego wyp

Zakup i dostawa sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Kuty, Gmina Pozezdrze

W ramach przedmiotowego zapytania ofertowego planowany jest zakup sprzętu, który posłuży dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutach Gmina Pozezdrze w celu zwiększenia bezpieczeństwa strażaków oraz ratowania mienia i życia mieszkańców Gminy Pozezdrze.

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości – działka nr geod. 333 obręb Pozezdrze

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości – działka nr geod. 333 obręb Pozezdrze zgodnie z obowiązującymi przepisami przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym. Prace związane z określeniem wartości nieruchomości muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi...

„Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej w Pozezdrzu”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowanych pn.: „Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej w Pozezdrzu”. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym Pozezdrze , gmina Pozezdrze na działce nr geod. 421 – droga gmina. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7...

Zagospodarowanie plaży w miejscowości Pozezdrze

Wójt Gminy w Pozezdrzu, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie plaży w miejscowości Pozezdrze”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowanych pn.: “Zagospodarowanie plaży w miejscowości Pozezdrze”. Przedsięwzięcie...

Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutach - roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowanych pn.: “Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutach”. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym Kuty, gmina Pozezdrze na działce nr geod. 133. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 roboty budowlane, 45450000-6...

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa kruszywa na bieżące utrzymanie żwirowych dróg gminnych w 2020 roku, na potrzeby Gminy Pozezdrze

Wójt Gminy Pozezdrze zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: " Zakup i dostawa kruszywa na bieżące utrzymanie żwirowych dróg gminnych w 2020 roku, na potrzeby Gminy Pozezdrze"