Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej w Pozezdrzu”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowanych pn.: „Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej w Pozezdrzu”. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym Pozezdrze , gmina Pozezdrze na działce nr geod. 421 – droga gmina. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7...

Zagospodarowanie plaży w miejscowości Pozezdrze

Wójt Gminy w Pozezdrzu, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie plaży w miejscowości Pozezdrze”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowanych pn.: “Zagospodarowanie plaży w miejscowości Pozezdrze”. Przedsięwzięcie...

Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutach - roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowanych pn.: “Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutach”. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym Kuty, gmina Pozezdrze na działce nr geod. 133. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 roboty budowlane, 45450000-6...

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa kruszywa na bieżące utrzymanie żwirowych dróg gminnych w 2020 roku, na potrzeby Gminy Pozezdrze

Wójt Gminy Pozezdrze zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: " Zakup i dostawa kruszywa na bieżące utrzymanie żwirowych dróg gminnych w 2020 roku, na potrzeby Gminy Pozezdrze"

Zapytanie ofertowe: Dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pozezdrze w 2020 roku

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pozezdrze w 2020 roku. Termin składania ofert upływa w dniu 17.01.2020 r. o godz.: 12:00

Zakup i dostawa kruszywa na bieżące utrzymanie żwirowych dróg gminnych w 2019 roku, na potrzeby Gminy Pozezdrze.

Zakup i dostawa kruszywa na bieżące utrzymanie żwirowych dróg gminnych w 2019 roku, na potrzeby Gminy Pozezdrze.

zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza zapytanie ofertowe na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pozezdrze”. Termin składania ofert do dnia 14.08.2019 r. do godz. 11.00. Wartość...

zapytanie ofertowe na Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Gminie Pozezdrze realizowanych z funduszu sołeckiego.

Wykonanie robót budowlanych polegających na Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Gminie Pozezdrze realizowanych z funduszu sołeckiego na rok 2019. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części Część I „Remont...