Dzierżawa działek

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) ogłasza iż z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona została do oddania w dzierżawę niżej opisana część nieruchomości stanowiąca własność Gminy Pozezdrze, położona w gminie Pozezdrze, powiat  węgorzewski, woj. warmińsko - mazurskie:

 

 

Oznaczenie nieruchomości

Położenie nieruchomości

Pow.  nieruchomości

Oznaczenie wg.

 KW

Przeznaczenie nieruchomości

 

Wysokość czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy

Okres trwania umowy najmu

część działki nr geod. 105/4

obręb

Pozezdrze

Pozezdrze

13 m2

OL2G/00010597/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie.

 

 

 Teren o, pow. 13 m2 przeznaczony na cele handlowe  rozszerzenie dotychczasowego przedmiotu dzierżawy

stawka za 1 m2 - 4 zł. miesięcznie + VAT

Czynsz ogółem 52 zł. miesięcznie + należny podatek VAT.

stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji  z dniem 1 stycznia każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS.

 

 

 do 30.09.2019 r.

 

1. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja  1a, 11-610 Pozezdrze, na okres 21 dni, a także zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu 

2.  Szczegółowe warunki dzierżawy w/w nieruchomości zostaną określone w umowie dzierżawy.

3.  Dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy na dalszy okres w trybie bezprzetargowym pod warunkiem, że wywiązał się z postanowień umowy i przed jej wygaśnięciem złoży wniosek o zawarcie umowy na dalszy okres i o ile nie będzie to kolidowało z interesami Gminy.

4.  Niniejszy wykaz stanowi rozszerzenie  dotychczasowej umowy dzierżawy o powierzchnię dzierżawy ternu o 13 m2.

5. Szczegółowych informacji w sprawie dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, pokój nr 13 lub 19 tel.: 874279006 wew. 40 lub 46 oraz na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.01.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2018 08:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 536
08 stycznia 2018 08:02 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)