Obwieszczenia

Obwieszczenie nr 17/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 7 paździenika 2016 r.

OBWIESZCZENIE NR 17/2016
WÓJTA GMINY POZEZDRZE
z dnia 7 października 2016 r.


w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pozezdrze na lata 2016-2020”


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pozezdrze na lata 2016-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu wpokoju 13 lub 17 oraz na stronie internetowej: www.bip.pozezdrze.pl

 

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektu.

 

Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, ustnie do protokołu w siedzibie Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznymna adres poczty elektronicznej: ug@pozezdrze.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia tj. do dnia 2 listopada 2016 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pozezdrze.

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego wyżej, pozostawia sie bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy

Bohdan Mohyła

 


Obwieszczenie umieszczono na:
1. stronie internetowej: www.bip.pozezdrze.pl
2. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pozezdrzu
3. tablicach ogłoszeń sołectw
4. a/a

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Oryńczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2016 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 568
07 października 2016 13:24 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2016 13:23 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [program_ochrony_srodowiska_dla_gminy_pozezdrze_na_lata_2016__2020.pdf ] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2016 13:23 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_programu_ochrony_srodowiska_dla_ gminy_pozezdrze_na_lata_2016__2020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)