Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 14/2019 Wójta Gminy Pozezdrze

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 40 mm wraz z przyłączem gazowym PE 25 mm na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym 394/1, 2/2, 393/7, 11/17, obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 13/2019 Wójta Gminy Pozezdrze

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w miejscowości Pozezdrze na działce oznaczonej nr ewid. 421, obręb Pozezdrze, gm. Pozezdrze.

Obwieszczenie nr 12/2019 Wójta Gminy Pozezdrze

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Obwieszczenie Nr 11 Wójta Gminy Pozezdrze

Obwieszczenie Nr 11 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 9 września 2019 r. o terminie polowań zbiorowych w Wojskowym Kole Łowieckim nr 129 Sokół w Giżycku

Obwieszczenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Pozezdrze

OBWIESZCZENIE NR 9/2019 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 6 sierpnia 2019 r. o terminie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim " Mazury" w sierpniu 2019 roku.

Obwieszczenie SKO

zawiadamiające o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 13 sierpnia 2018 r. odmawiającej wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków inwentarskich - kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 774,4DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Pieczarki, gm. Pozezdrze...

Obwieszczenie nr 8/2019 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „PRZY LESIE” w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 7/2019 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 276/1, 277, 283, 290/7 w obrębie Jakunówko, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 6/2019 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 15 marca 2019 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na działkach o nr ewid. 276/1, 277, 283, 290/7 w obrębie Jakunówko, gmina Pozezdrze