Konkursy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Pozezdrze w 2020 roku

                                                                                            Pozezdrze, 27 lipca 2020r.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pozezdrze w 2020 r.

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z poźn.zm.) Wójt Gminy Pozezdrze podaje do publicznej wiadomości  rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych Gminy Pozezdrze w 2020 roku ogłoszonego 03.03.2020 r., a zamkniętego  27.03.2020 r.   z przedłużeniem terminu rozstrzygnięcia do dnia 30 czerwca 2020 roku, na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Pozezdrze nr 37/20 z dnia 6 kwietnia 2020 roku.

Wykaz ofert na realizację zadań w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zadania:

a)      zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień  dla dzieci i młodzieży,

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi 3.000,00 zł.

NIE ZŁOŻONO OFERT

b)      zorganizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi 3.000,00 zł.

ZŁOŻONO 2 OFERTY

      Lp

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wnioskowana kwota dotacji w zł.

Przyznana kwota dotacji w zł.

1

Koło Gospodyń Wiejskich w Harszu

Festyn Rodzinny

2590,00

0,00 (złożono rezygnację z realizacji 10.07.2020)

2

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM” w Nowym Dworze Maz.

Warsztaty techniczne dla dzieci „Klockowe L-maszyny”

 

960,00

 

960,00

 

Razem kwota przyznanych  dotacji

960,00

960,00

 

c)      zorganizowanie zajęć wakacyjnych rozwijających zainteresowania w formie półkolonii lub kolonii dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi 12.000,00 zł.

         NIE ZŁOŻONO OFERT

 

                                                                                            Wójt Gminy Pozezdrze

                                                                                 /~/ mgr Bohdan Mohyła

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lipca 2020 07:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 85
28 lipca 2020 07:59 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 lipca 2020 07:59 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)