Konkursy

Wyniki otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2020 r

Pozezdrze, 30 kwietnia 2020r.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2020 r.

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z poźn.zm.) Wójt Gminy Pozezdrze podaje do publicznej wiadomości  rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2020 r.  ogłoszonego  03.03.2020 r., a zamkniętego  27.03.2020 r.  

Wykaz ofert na realizację zadań w zakresie :

  1. 1.    Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust 3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – złożono 1 ofertę

 

Lp.

 

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania publicznego

Wnioskowana kwota dotacji w zł.

Przyznana kwota dotacji w zł.

1.

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny w Gołdapi

Wybór Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu 2020 r.

4.000,00

4.000,00

 

Razem kwota przyznanych  dotacji

4.000,00

4.000,00

 

Kwota zaplanowanych środków  4.000,00

 

 

 

                                                                                            Wójt Gminy Pozezdrze

                                                                                          /~/ mgr Bohdan Mohyła

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2020 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 149
30 kwietnia 2020 11:34 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)