Konkursy

Ogłoszenie trzeciego otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/18

Wójta Gminy Pozezdrze

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1, art. 13 oraz art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 450), w związku z uchwałą Rady Gminy Pozezdrze Nr XXXI/180/17 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Wójt Gminy Pozezdrze zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2018 r. na realizację w formie wsparcia zadania Gminy Pozezdrze z zakresu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 2. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 przeznacza się środki finansowe w kwocie 2 000 zł /słownie: dwa tysiące złotych/.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informację o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert 2018 roku publikuje się poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pozezdrze w zakładce „Organizacje pozarządowe ” – Konkursy,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu,

3) na stronie internetowej Gminy Pozezdrze w zakładce Aktualności.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Pozezdrze nr 70/18 z dnia 9 maja 2018 roku, w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2018 roku.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Pozezdrze


mgr Bohdan Mohyła

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Wierzchowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2018 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 487
28 maja 2018 14:44 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [78.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2018 14:43 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)