Konkursy

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pozezdrze w 2018 r.

                                                                                                    Pozezdrze, 28 maja 2018r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  Gminy Pozezdrze

w 2018 r. 

Na podstawie art. 15 ust 2h ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie ( j. t. Dz. U. 2018 poz. 450) Wójt Gminy Pozezdrze podaje do publicznej wiadomości  rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pozezdrze w 2017 r. ogłoszonego  11.04.2018 r., a zamkniętego  04.05.2018 r.   

Wykaz ofert na realizację zadań w zakresie:

  1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Zadanie 1 Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży- złożono 1 ofertę

 

Lp.

 

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania publicznego

Wnioskowana kwota dotacji w zł.

Przyznana kwota dotacji w zł.

1.

Ludowy Klub Sportowy „Amators” Pozezdrze

Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży

6.000,00

6.000,00

 

Razem kwota przyznanych  dotacji – rozpatrywanie oferty w trakcie

6.000,00

6.000,00

 

Kwota zaplanowanych środków  6.000,00zł

 

 

 

Zadanie 2 Zorganizowanie  półkolonii dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień –złożono 1 ofertę

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wnioskowana kwota dotacji w zł.

Przyznana kwota dotacji w zł.

1

Fundacja 3D Dla Dobra Dzieci

Zorganizowanie  półkolonii dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień

12.000,00

12.000,00

 

Razem kwota przyznanych  dotacji

12.000,00

12.000,00

 

Kwota zaplanowanych środków   12.000,00

 

 

 

Wykaz ofert na realizację zadań w zakresie:

  1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: złożono 1 ofertę

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wnioskowana kwota dotacji w zł.

Przyznana kwota dotacji w zł.

1.

Stowarzyszenie Kobiet Mazurskich „Dziewczyny znad Sapiny ” w Pozezdrzu

 

Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną.

1.000,00

1.000,00

 

Razem kwota przyznanych  dotacji

1.000,00

1.000,00

 

Kwota zaplanowanych środków   1.000,00

 

 

                   

Wykaz ofert na realizację zadania w zakresie:

  1. 3.    Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -  nie złożono ofert

      Lp

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wnioskowana kwota dotacji w zł.

Przyznana kwota dotacji w zł.

 

 

 

0,00

0,00

 

Razem kwota przyznanych  dotacji

0,00

0,00

 

Kwota zaplanowanych środków  1.000,00

 

 

                        

                                                                                            Wójt Gminy Pozezdrze

                                                                                          /~/ mgr Bohdan Mohyła

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2018 09:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 448
28 maja 2018 09:37 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)