Konkursy (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w formie wykonywania zadań publicznych wraz udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych Zadanie z zakresu : 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: Zadanie 1 – Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży. Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania...