Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr geod. 365/97 obręb Harsz

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

Lp.

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.

Pow. nieruchom.

ha

Cena wywoławcza

zł. netto

Wadium

zł.

Oznaczenie nieruchomości  wg  KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Termin i miejsce przetargu

 1.  

Obręb 2

Harsz

Działka nr geod.

365/97

5,2880

1 090.000,00

(jeden milion  dziewięćdziesiąt  tysięcy złotych)

100.000,00

(sto tysięcy  złotych)

KW nr OL2G/00009732/5 prowadzonej przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zam. Wydział KW w Węgorzewie

Przedmiotowa  nieruchomość położona jest na  terenie , który zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu „KOLONIA HARSZ” zatwierdzonym Uchwałą nr XLI/205/06 Rady Gminy  Pozezdrze z dnia  24 kwietnia 2006 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 81, poz.1420 z 2006 roku) ma przeznaczenie:

Ws – teren istniejących stawów z otaczającą zielenią –adaptowane

19 ZP – teren istniejącej zieleni nie nadającej się  pod zabudowę

Na terenie działki  występują  udokumentowane złoża iłów , których granice określono na rysunku planu. Na tym obszarze ustala się zakaz lokalizowania stałej zabudowy.

Plan przewiduje na terenie przedmiotowej nieruchomości -  ścieżki piesze.

Zagospodarowanie – zgodnie z w/w planem.

Nieruchomość położona jest w pobliżu istniejącej zabudowy mieszkaniowej, pensjonatowo-turystycznej,  w odległości ok. 4,5 km od zwartej zabudowy wsi Harsz i miejscowości Sztynort  Duży.  Działka o kształcie nieregularnym, położona jest przy  drodze powiatowej  relacji Harsz-Sztynort oraz    gruntowej drodze gminnej , graniczy z działkami  przeznaczonymi w planie na cele budowlane (rekreacyjne, mieszkaniowe). Położona jest w pasie dzielącym dwa duże jeziora Święcajty i Dargin.  Część działki przy drodze powiatowej porośnięta jest drzewostanem, a na pozostałej części istnieją stawy po wyrobiskach kopalnianych z otaczającą zielenią. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze chronionego krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich.

Przez teren działki przebiega podziemna sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz telekomunikacyjna.

 

 

Termin przetargu:

22 października  2020 r.

o godz. 10 00

 

Miejsce:

Urząd Gminy

11-610 Pozezdrze,     ul. 1 Maja 1a,

pok. nr 12.

Warunki udziału w przetargu:

 1. W przetargu na powyższą nieruchomość należy wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 16 października  2020 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 16 października 2020 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 2. Nabywca  nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia,  na czas nieokreślony na rzecz  właściciela  sieci telekomunikacyjnej  lub jego  następców prawnych oraz innych podmiotów powstałych na skutek  przekształceń własnościowych ,zgodnie z art.3051 Kodeksu cywilnego, prawa nieodpłatnej służebności przesyłu, a także na rzecz Gminy Pozezdrze jako właściciela  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub jej  następców prawnych oraz innych podmiotów powstałych na skutek jej  przekształceń  własnościowych, prawa nieodpłatnego użytkowania,  obu praw polegających na  korzystaniu w  działce gruntu nr  365/97, objętej KW nr OL2G/00009732/5, z pasa  gruntu o szerokości 3 m (trzech metrów) wzdłuż istniejącej na działce sieci telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w zakresie zapewnienia prawa do przechodzenia  i wjazdu na nią niezbędnym sprzętem  w celu wykonania  robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją, remontami oraz wszelkimi naprawami i usuwaniem awarii  sieci, związanego z tymi  prawami rozkopywania i zakopywania, a także wyrównania gruntu i przywracania do poprzedniego stanu powierzchni gruntu po zakończeniu prac na danej  sieci.  W rozumieniu art. 49 Kodeksu cywilnego w/w sieci nie stanowią części składowych gruntu.
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowych nieruchomości w przetargu.
 4. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości ( dowód osobisty lub paszport).
 5. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 9. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 10. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 11. Niestawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 12. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
 13. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 14. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.).
 15. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.
 16. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr 13 tel. 087/4279006 w. 46, oraz na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, lub www.pozezdrze.pl  e-mail:ug@pozezdrze.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.08.2020.r
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2020 12:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 201
20 sierpnia 2020 12:49 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wyciag_z_ogloszenie_o_sprzedazy_nieruchomosci.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 sierpnia 2020 12:48 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [ogloszenie_i_przetarg_hrarsz.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 sierpnia 2020 12:47 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)