Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek w m. Kuty - Sosnowy Zakątek

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej opisanych niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pozezdrze, położonych w obrębie geodezyjnym Kuty, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

 

Lp.

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.

Pow. nieruchom.

m2

Cena wywoławcza

zł. netto

Wadium

zł.

Oznaczenie nieruchomości wg KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Termin i miejsce przetargu

1.

Obręb 6

Kuty działka nr geod.

 

251

 

 

 

 

800

35.000,00 (trzydzieści pięć tysięcy zł.)

3.500,00

(trzy  tysiące pięćset zł.)

KW Nr OL2G/00010092/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie SOSNOWY ZAKĄTEK obręb Kuty, gmina Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą  Nr V/32//19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 4 marca 2019 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: 3MN/Z - Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni.

Działka w kształcie prostokąta położona przy drodze gruntowej  prowadzącej do m. Piłaki Wielkie od skrzyżowania dróg Kuty - Pozezdrze - Jakunówko - Węgorzewo. Od drogi tej do działki prowadzi droga wewnętrzna. Działka oddalona od m. Kuty o około 0,5 km. w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zieleni. Działka porośnięta jest pojedynczymi  sztukami sosny. Do kompleksu działek doprowadzona jest infrastruktura techniczna (woda i kanalizacja).

Termin przetargu:

11 sierpnia 2020 r.

o godz. 9 00

Miejsce:

Urząd Gminy

11-610 Pozezdrze,  ul. 1 Maja 1a,

pok. nr 12.

2.

Obręb 6

Kuty

działka nr geod.

 

252

 

 

 

 

 

800

35.000,00 (trzydzieści pięć tysięcy zł.)

3.500,00

(trzy  tysiące pięćset zł.)

KW Nr OL2G/00010092/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie SOSNOWY ZAKĄTEK obręb Kuty, gmina Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą  Nr V/32//19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 4 marca 2019 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: 3MN/Z - Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni.

Działka w kształcie prostokąta położona przy drodze gruntowej  prowadzącej do m. Piłaki Wielkie od skrzyżowania dróg Kuty - Pozezdrze - Jakunówko - Węgorzewo. Od drogi tej do działki prowadzi droga wewnętrzna. Działka oddalona od m. Kuty o około 0,5 km. w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zieleni. Działka porośnięta jest pojedynczymi  sztukami sosny. Do kompleksu działek doprowadzona jest infrastruktura techniczna (woda i kanalizacja).

Termin przetargu:

11 sierpnia 2020 r.

o godz. 10 00

Miejsce:

Urząd Gminy

11-610 Pozezdrze,    ul. 1 Maja 1a,

pok. nr 12.

3

Obręb 6

Kuty

działka nr geod.

 

253

 

 

 

 

 

800

35.000,00 (trzydzieści pięć tysięcy zł.)

3.500,00

(trzy  tysiące pięćset zł.)

KW Nr OL2G/00010092/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie SOSNOWY ZAKĄTEK obręb Kuty, gmina Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą  Nr V/32//19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 4 marca 2019 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: 3MN/Z - Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni.

Działka w kształcie prostokąta położona przy drodze gruntowej  prowadzącej do m. Piłaki Wielkie od skrzyżowania dróg Kuty - Pozezdrze - Jakunówko - Węgorzewo. Od drogi tej do działki prowadzi droga wewnętrzna. Działka oddalona od m. Kuty o około 0,5 km. w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zieleni. Działka porośnięta jest pojedynczymi  sztukami sosny. Do kompleksu działek doprowadzona jest infrastruktura techniczna (woda i kanalizacja).

Termin przetargu:

11 sierpnia 2020 r.

o godz. 11 00

Miejsce:

Urząd Gminy

11-610 Pozezdrze,    ul. 1 Maja 1a,

pok. nr 12.

4.

Obręb 6

Kuty

działka nr geod.

 

268

 

 

 

 

 

1010

35.000,00 (trzydzieści pięć tysięcy zł.)

3.500,00

(trzy  tysiące pięćset zł.)

KW Nr OL2G/00010092/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie SOSNOWY ZAKĄTEK obręb Kuty, gmina Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą  Nr V/32//19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 4 marca 2019 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: 6MN/Z - Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni.

Działka w kształcie prostokąta położona przy drodze gruntowej  prowadzącej do m. Piłaki Wielkie od skrzyżowania dróg Kuty - Pozezdrze - Jakunówko - Węgorzewo. Od drogi tej do działki prowadzi droga wewnętrzna. Działka oddalona od m. Kuty o około 0,5 km. w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zieleni. Działka porośnięta jest pojedynczymi  sztukami sosny. Do kompleksu działek doprowadzona jest infrastruktura techniczna (woda i kanalizacja).

Termin przetargu:

11 sierpnia 2020 r.

o godz. 12 00

Miejsce:

Urząd Gminy

11-610 Pozezdrze,    ul. 1 Maja 1a,

pok. nr 12.

 1. W przetargu na daną nieruchomość mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 5 sierpnia 2020 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 05 sierpnia 2020 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 2. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu na dana nieruchomość. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 3. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 6. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 7. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 9. Niestawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 10. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
 11. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061).
 12. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 13. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowych nieruchomości w przetargu.
 14. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.
 15. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr lub 13 tel. 087/4279006 w. 46 na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, www.pozezdrze.pl  e-mail:ug@pozezdrze.pl

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.07.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2020 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 297
02 lipca 2020 11:50 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wyciag_z_ogloszenie_o_sprzedazy_nieruchomosci__wspolne.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lipca 2020 11:50 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [ogloszenie__i__przetargu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lipca 2020 11:50 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)