Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr geod. 130 Obręb Wyłudy.

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Wyłudy , gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.

Pow. nieruchom.

ha

Cena wywoławcza

zł. netto

Wadium

zł.

Oznaczenie nieruchomości wg KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Termin i miejsce przetargu

Obręb 13

Wyłudy

działka nr geod.

 

130

 

 

 

 

 

 

0,1000

10.000,00 (dziesięć tysięcy zł.)

1.000,00

(jeden tysiąc zł.)

KW Nr OL2G/00010589/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu Uchwała Nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. działka położona jest na obszarze jednostki strukturalnej  "TR" -  gdzie podstawową funkcja jest rolnictwo, jako funkcja uzupełniająca - turystyka w strefie zainwestowania MU- mieszkalno - usługowa.

Działka rolna niezabudowana o kształcie zbliżonym do trapezu, położona w pewnym oddaleniu od zwartej zabudowy wsi i od drogi głównej  asfaltowej około 250 m  na trasie Pozezdrze -Wyłudy- Kruklanki. Działka położona jest w otoczeniu gruntów rolnych i leśnych w oddaleniu od zabudowań.

Według ewidencji gruntów są to grunty rolne słabej jakości ponieważ klasa bonitacyjna wynosi:  RVI-0,09 ha, RV - 0,01 ha.

Działka nie jest uprawniana rolniczo.

Termin przetargu:

05 sierpnia 2020 r.

o godz. 12 00

 

Miejsce:

Urząd Gminy

11-610 Pozezdrze,  ul. 1 Maja 1a,

pok. nr 12.

 1. W przetargu na daną nieruchomość mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 31 lipca 2020 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 2. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu na dana nieruchomość. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości (dowód osobisty lub paszportem).
 3. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2020 r.  poz. 106 ze zm.) sprzedaż przedmiotowej  nieruchomości jest  zwolniona z podatku VAT.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 6. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 7. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 9. Niestawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 10. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu
 11. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 ze zm.).
 12. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 13. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowych nieruchomości w przetargu.
 14. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.
 15. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr lub 13 tel. 087/4279006 w. 46 na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, www.pozezdrze.pl  e-mail:ug@pozezdrze.pl

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.06.2020.r
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2020 09:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 172
01 lipca 2020 09:11 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wyciag_z_ogloszenie_o_sprzedazy_nieruchomosci__130.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lipca 2020 09:11 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [ogloszenie__i_przetargu_dzialka_130.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lipca 2020 09:11 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)