Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr geod. 6/5 obręb Pozezdrze

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.:

 Działka nr geod. 6/5  obręb 9 Pozezdrze

Pow. nieruchom m2

1644

Cena wywoławcza

zł. netto:

66.000,00

(sześćdziesiąt sześć tysięcy zł.)

Wadium  zł.:

7.000,00  (siedem  tysięcy zł.)

Oznaczenie nieruchomości  wg.  KW:

KW Nr OL2G/00017763/0

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego południowo - środkowego fragmentu miejscowości Pozezdrze, gmina Pozezdrze   zatwierdzonego Uchwałą  Nr XIV/68/07 Rady Gminy z dnia 15 października  2007 r. Działka położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: 1UH - pod obiekty i urządzenia usługowe z preferencją handlu. Na terenie, na którym zlokalizowana jest nieruchomość dopuszcza się realizację  budynków usługowych, mieszkań lokalizowanych w obiektach usługowych, budynków gospodarczych  i magazynów, dróg dojazdowych i parkingów, zieleni urządzonej, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest centralnej strefie wsi Pozezdrze w gminie Pozezdrze w powiecie węgorzewskim w otoczeniu terenów zabudowanych oraz w bliskiej odległości od terenów rekreacyjnych, sportowych i boiska Orlik. Odległość od siedziby powiatu około 13 km.  Teren działki płaski w całości porośnięty trawnikiem nie jest ogrodzony. Kształt działki korzystny przypominający prostokąt. Dostęp komunikacyjny do działki bardzo dobry - droga o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada dostęp do uzbrojenia technicznego wodociągu, kanalizacji, i sieci energetycznej.

Termin i miejsce przetargu:

Termin przetargu: 23 grudnia  2019 r. godz. 10 00

Miejsce: Urząd Gminy 11-610 Pozezdrze ul. 1 Maja 1a, w pok. nr 12.

 1. W przetargu na daną nieruchomość mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 19 grudnia 2019 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 19 grudnia 2019 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 2. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu na dana nieruchomość. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości.
 3. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 6. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 7. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 9. Niestawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 10. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu
 11. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061).
 12. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 13. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 14. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.
 15. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr lub 13 tel. 087/4279006 w. 46 na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, www.pozezdrze.pl  e-mail:ug@pozezdrze.pl

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.11.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2019 09:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 417
22 listopada 2019 09:43 (Wojciech Kopczyński) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2019 09:40 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wyciag_z_ogloszenie_o_sprzedazy_nieruchomosci__65_pozezdrze.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2019 09:40 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [ogloszenie_i_przetarg.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)