Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr geod. 56/9 obręb Kuty

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Kuty, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.:

Obręb 6, Kuty, Działka nr geod 56/9

Pow. nieruchom.  ha:

0,3005

 

Cena wywoławcza

zł. netto:

13.000,00

trzynaście  tysięcy złotych

Wadium  zł.:

1.300,00

Jeden tysiąc trzysta  złotych

Oznaczenie nieruchomości  wg.  KW:

KW Nr OL2G/00000929/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nie objętym  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu uchwał  nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999r. działka położona jest na obszarze jednostki strukturalnej "TR" o predyspozycjach zarówno do rozwoju turystyki, jak i rolnictwa, na terenie preferowanym do dolesień.

Opis nieruchomości:

Działka rolna niezabudowana nr 56/9 o pow. 0,3005 ha położona jest w obrębie Kuty.  Powstała w wyniku podziału działki nr geod. 56/6 o pow. 0,3800 ha. Grunt na działce sklasyfikowany jest jako orny – RIV i RV z dużą przewagą RV. Przy wszystkich granicach działki występuje zadrzewienie i zakrzaczenie (samosiejki), a także miejscami w jej środkowej części. Działka jest od dłuższego czasu nieużytkowana, niewykaszana. Posiada niekorzystny kształt wielokąta. Dojazd do działki ze strony wsi Kuty odcinkiem drogi asfaltowej ok. 1,5 km. Brak zjazdu z drogi asfaltowej na działkę. W sąsiedztwie zlokalizowane jest pojedyncze siedlisko rolnicze. Otoczone działki stanowią grunty rolne i leśne. Przez przedmiotową działkę przechodzi  napowietrzna linia energetyczna. Działka oddana jest  w dzierżawę - umowa dzierżawy na czas określony tj. do dnia 30 września 2021 r.

 

Termin i miejsce przetargu:

Termin przetargu: 24 września 2019 r. godz. 10 00

Miejsce: Urząd Gminy 11-610 Pozezdrze ul. 1 Maja 1a, w pok. nr 12.

 1. W przetargu na daną nieruchomość mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 19 września 2019 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 19 września 2019 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 2. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu na dana nieruchomość. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości.
 3. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 6. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 7. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 9. Niestawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 10. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
 11. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061).
 12. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 13. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 14. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.
 15. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr lub 13 tel. 087/4279006 w. 46 na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, www.pozezdrze.pl  e-mail:ug@pozezdrze.pl

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.08.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2019 09:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 399
22 sierpnia 2019 09:56 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wyciag_z_ogloszenie_o_sprzedazy_nieruchomosci.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 sierpnia 2019 09:56 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [kuty_ogloszenie_i_przetarg.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 sierpnia 2019 09:55 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)