Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości

OGŁOSZENIE O PRACY NA STANOWISKU DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I SPRAWOZDAWCZOŚCI W REFERACIE FINANSOWYM
W URZĘDZIE GMINY W POZEZDRZU
na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze
Określenie stanowiska: DS. KSIĘGOWOŚCI BUŻETOWEJ I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Wymiar czasu pracy: pełny etat

WYMAGANIA:
a. obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  w pełni z praw publicznych,
b. wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość budżetowa, prawo, administracja lub pokrewne o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku,  
c. staż pracy minimum 1 rok,
d. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,
e. bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności ustaw: o rachunkowości, podatku VAT, finansach publicznych oraz innych przepisów prawa w zakresie rachunkowości jst,
f. biegła umiejętność obsługi komputera, w tym oprogramowania księgowego,
g. umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów finansowych,

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1. Prowadzenie powierzonych spraw księgowości jednostki i budżetu jak również jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591).
2. Ewidencjonowanie dokumentów finansowych na kontach  i zespołach kont księgowych w zakresie prowadzonych na swoim stanowisku spraw zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości, planem kont oraz  komentarzem do planu kont Marii Augustowskiej wydanie XVII z aktualnym stanem prawnym.
3. Ewidencja księgowa dla kont budżetu, zgodnie z obowiązującym zakładowym planem kont Urzędu Gminy w Pozezdrzu i zakładowym planem kont budżetu Gminy w Pozezdrzu zapisanym w polityce i rachunkowości Urzędu.
4. Kompletowanie i dekretowanie dowodów finansowych zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków i obowiązującą w urzędzie polityką rachunkowości.
5. Obsługa finansowa jednostek organizacyjnych gminy dla których prowadzona jest obsługa księgowa.
6. Dokonywanie przypisów, prowadzenie ewidencji i korespondencji odnośnie należności i opłat w zakresie powierzonym do ewidencji na swoim stanowisku pracy.
7. Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych i zleconych oraz ewidencjonowanie zdarzeń finansowych na kontach funduszy specjalnych.
8. Kontrola dowodów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz prowadzenie ewidencji analitycznej dowodów księgowych w zakresie  powierzonym na swoim stanowisku pracy.
9. Dokonywanie odpisów i przypisów oraz dbałość o egzekwowanie należnych wpłat z tytułu dochodów budżetu gminy w zakresie obowiązków wyznaczonych na swoim stanowisku pracy.
10. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań dotyczących jednostek budżetowych i budżetu.
INFORMACJA O WARUNKACH PRACY:
1. Stanowisko pracy związane jest pracą z przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
2. Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) List motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy, kwalifikacje i umiejętności,
3) Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych  

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:
Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pozezdrzu pokój nr 4 (Parter) lub przesłać  na adres  Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1-go Maja 1a; 11-610 Pozezdrze, w terminie do 28.02.2020r. do godz. 12.00

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z NABOREM PRACOWNIKA
 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pozezdrze, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pozezdrze.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji na stanowisko ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przeprowadzenia rekrutacji na ww. stanowisko
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wójt Gminy Pozezdrze
                                    
/-/ mgr Bohdan Mohyła


Pozezdrze, dnia 3 lutego 2020r

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2020 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 2030
03 lutego 2020 14:45 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)