Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obsługi kasowej i ewidencji mienia gminnego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DS. OBSŁUGI KASOWEJ I EWIDENCJI MIENIA GMINNEGO
W REFERACIE FINANSOWYM
W URZĘDZIE GMINY W POZEZDRZU

WÓJT GMINY POZEZDRZE  
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

NA STANOWISKO DS. OBSŁUGI KASOWEJ I EWIDENCJI MIENIA GMINNEGO


Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze
Określenie stanowiska: DS. OBSŁUGI KASOWEJ I EWIDENCJI MIENIA GMINNEGO
Wymiar czasu pracy: pełny etat

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
a. obywatelstwo polskie,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  w pełni z praw publicznych,
c. wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość budżetowa, prawo, administracja lub pokrewne o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku,  
d. staż pracy minimum 1 rok,
e. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f. nieposzlakowana opinia,
g. bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności ustaw: o rachunkowości, podatku VAT, finansach publicznych oraz innych przepisów prawa w zakresie rachunkowości jst, Kodeks Postępowania Administracyjnego.
h. biegła umiejętność obsługi komputera, w tym oprogramowania księgowego.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
a) Umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych
b) Predyspozycje osobowościowe: kreatywność, komunikatywność, systematyczność, odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista

3.    ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1. Kompletowanie, kontrolowanie i dekretowanie dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie  spraw prowadzonych na swoim stanowisku pracy.
2. Ewidencjonowanie dokumentów finansowych na kontach  i zespołach kont księgowych w zakresie prowadzonych na swoim stanowisku spraw zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości, planem kont oraz  komentarzem do planu kont Marii Augustowskiej wydanie XVII z aktualnym stanem prawnym.
3. Prowadzenie uzgodnień  do ewidencji księgowej  i sprawozdawczości budżetowej dotyczących przypisów i wpływów  z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych wpływów budżetowych.
4. Prowadzenie obsługi kasowej jednostek organizacyjnych gminy, dla których przewidziane jest w obowiązującej polityce rachunkowości prowadzenie obsługi kasowej  zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5. Sporządzanie na bieżąco raportów kasowych.
6. Prowadzenie ewidencji analitycznej, naliczanie wpłat, egzekwowanie zaległości z tytułu użytkowania mienia gminnego (użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne).
7. Dbałość o prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie gotówki i innych wartości.
8. Dbałość o egzekwowanie należnych wpłat z tytułu dochodów budżetu gminy w zakresie realizowanym na swoim stanowisku pracy.
9. Obsługa płatności przesyłanych drogą elektroniczną od podległych jednostek organizacyjnych gminy dla których prowadzona jest  taka obsługa.
10. Prowadzenie ewidencji sprzedaży dla celów podatku VAT z zastosowaniem kasy fiskalnej.
11. Prowadzenie  centralnego rejestrów umów zawartych przez Gminę.
12. Prowadzenie centralnego rejestru zabezpieczeń i gwarancji złożonych na rzecz Gminy.
13. Prowadzenie ewidencji analitycznej  w postaci ksiąg inwentarzowych ewidencji mienia gminnego tj. pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, finansowych aktywów trwałych.
14. Dokonywanie bieżących uzgodnień na kontach umorzeń ewidencjonowanego mienia gminnego.
15. Ewidencjonowanie, prowadzenie i rozliczanie  ewidencji indywidualnego mienia powierzonego dla pracowników Urzędu Gminy  
16. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
17. Prowadzenie rozliczeń z kwitariuszy (wzór K-103) w zakresie dochodów pobieranych w kasie.
18. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań w zakresie prowadzonych na swoim stanowisku spraw.

3. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY:
1. Praca powiązana z obciążeniem psychofizycznym – stres związany z koniecznością szybkiego reagowania oraz podejmowania decyzji.
2. Praca posiada charakter administracyjno-biurowy, wiąże się z obsługą klientów
3. Stanowisko pracy związane jest pracą z przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

4. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
W Urzędzie Gminy w Pozezdrzu w miesiącu styczniu 2020 roku, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) List motywacyjny
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
3) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
4) Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
5) Kserokopie świadectw pracy
6) Oświadczenie kandydata:
a. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b. stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
c. stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d. o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
e. o stanie zdrowia.
7) Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych  

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
1. Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem : „Nabór na stanowisko ds. obsługi kasowej i ewidencji mienia gminnego w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pozezdrzu pokój nr 4 (Parter) lub przesłać  na adres  Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1-go Maja 1a; 11-610 Pozezdrze, w terminie do 07.02.2020r. do godz. 12.00
2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po ww. terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu.
 
7. INNE INFORMACJE
1. Nabór zostanie przeprowadzony przez Komisję Rekrutacyjną powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Pozezdrze
2. Etapy naboru:
a. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym (bez udziału kandydatów). Lista osób spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona niezwłocznie po zapoznaniu się z aplikacjami kandydatów.
b. Test sprawdzający wiedzę
c. Rozmowa kwalifikacyjna
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z NABOREM PRACOWNIKA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pozezdrze, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pozezdrze.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji na stanowisko ds. obsługi kasowej i ewidencji mienia gminnego w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przeprowadzenia rekrutacji na ww. stanowisko
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Uwaga: list motywacyjny, CV, oświadczenia, kwestionariusz osobowy, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

                                
Wójt Gminy Pozezdrze
                                    
/-/ mgr Bohdan Mohyła

Pozezdrze, 24 stycznia 2020r.


Pozezdrze, dnia 7 lutego 2020r.

SE.2110.1.2020.AW

INFORMACJA
W SPRAWIE ZAKWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW DO II ETAPU II NABORU NA STANOWISKO DS. obsługi kasowej i ewidencji mienia gminnego
URZĘDU GMINY W POZEZDRZU

Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło trzech kandydatów. W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych, do następnego etapu w postępowaniu rekrutacyjnym zakwalifikowane zostały:
1) PAULINA JAGŁOWSKA, ZAM. GIŻYCKO
2) ALEKSANDRA GIECZEWSKA, ZAM. KOLONIA POZEZDRZE
Drugi etap naboru składający się  z testu jednokrotnego wyboru oraz z rozmowy kwalifikacyjnej, odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, w terminie uzgodnionym z kandydatami.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
/-/ Agnieszka Wierzchowska


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Wójt Gminy Pozezdrze informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu na stanowisko ds. obsługi kasowej i ewidencji mienia gminnego została wybrana:

 

 Pani Aleksandra Gieczewska, zam. Kolonia Pozezdrze

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aleksandra Gieczewska spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane na w/w stanowisku. W trakcie postępowania konkursowego wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów regulujących zakres działania administracji samorządowej i finansów publicznych. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatki oraz posiadana wiedza gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku ds. obsługi kasowej i ewidencji mienia gminnego.

 

Wójt Gminy Pozezdrze

 /-/ Bohdan Mohyła

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2020 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 919
18 lutego 2020 09:14 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lutego 2020 09:09 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2020 12:14 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)