Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie Gmina Pozezdrze ogłasza nabór na stanowisko: Animatora Sportu

Ogłoszenie

Gmina Pozezdrze ogłasza nabór na stanowisko:

Animatora Sportu na obiekcie ORLIK 2012 zlokalizowanym w Pozezdrzu ul. Węgorzewska 5

w okresie od 1 marca 2020r. do 30 listopada 2020r.
w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”.

Forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie zawarta na 9 miesięcy: od 01.03.2020 – 30.11.2020

Ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca – 60 lub 120 godzin

Praca w godzinach popołudniowych od godz. 16:00 w dni robocze oraz weekendy, według ustalonego harmonogramu

I. Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora Sportu:

1) Ukończony 18 rok życia.

2) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

4) Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizator zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. Wymagania dodatkowe:

1) Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą

3) Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • · organizowanie, prowadzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych (w tym imprez, turniejów itp.),
  • · działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej,
  • · włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie obiektu sportowego,
  • · współpraca ze szkołą, przedszkolem i organizacjami pozarządowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej,
  • · organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej,
  • · angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki,
  • Promocja Gminy Pozezdrze poprzez działalność prowadzoną na obiekcie Orlik 2012,
  • realizacja zadań Animatora zgodnie z zatwierdzonym Programem Ministra Sportu i Turystyki pn. „Lokalny Animator Sportu” na rok 2020,
  • dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu,
  • nadzór na realizacją harmonogramu korzystania z boisk
  • dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,
  • doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych,
  • prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Sposób i termin składania ofert:

1) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do29 listopada 2019 roku (piątek) do godziny 14.00 w Urzędzie Gminy Pozezdrze, ul. 1 Maja 1 a (pokój nr 3 - sekretariat) z dopiskiem „Animator Sportu na obiekcie ORLIK  2012 zlokalizowanym w Pozezdrzu ul. Węgorzewska 5

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Dokumentów nie odsyłamy.

4) Wszystkie załączniki są dostępne w Referacie Organizacyjnym, pok. Nr 2, parter w Urzędzie Gminy Pozezdrze ul. 1 Maja 1 a oraz na stronie internetowej Gminy Pozezdrze  (www.pozezdrze.pl) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, jako załącznik do ogłoszenia.

5) Informacja o wyniku naboru zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wyłonionych kandydatów będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

6) Informacji o naborze udzielają pracownicy Referatu Organizacyjnego, tel. 87 427 90 06 wew. 38.

Informacje dodatkowe:

1. Gmina Pozezdrze zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki lub zmiany dotychczasowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

2.   Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie umowy zlecenia przysługujące  w wysokości 17 zł za godzinę w liczbie 60 godzin, co stanowić będzie I część wynagrodzenia animatora, wypłacaną przez Gminę Pozezdrze, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019r.  w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia  za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020r. (Dz.U. z2019r. poz. 1778). Natomiast w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, zostanie podpisana odrębna umowa z operatorem programu na wykonanie pracy w liczbie 60 godzin co będzie stanowić  II część  wynagrodzenia animatora.  

3. W przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki dopuszcza się podpisanie umowy jedynie na część realizowaną przez Gminę (60 godz. w przypadku 1 Animatora na obiekcie lub po 30 godz. w przypadku 2 Animatorów na obiekcie)

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny

2. Życiorys (CV)

3. Kserokopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem poświadczających wykształcenie i posiadanie uprawnień trenerskich lub instruktorskich

4. Kserokopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem poświadczających doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, listy referencyjne (jeśli dotyczy),

5. Kserokopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem poświadczających dodatkowe kwalifikacje (jeśli dotyczy),

6. Załącznik nr 1 – oferta

7. Załącznik nr 2 – oświadczenie kandydata o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

8. Załącznik nr 3 - program działań „Animatora”

Wymagane załączniki należy wypełnić komputerowo.

- Ogłoszenie o naborze

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy

- załącznik nr 2  oświadczenie kandydata

- załącznik nr 3 – program działań „Animatora”  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z NABOREM PRACOWNIKA.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pozezdrze, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pozezdrze.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Animatora Sportu na obiekcie  ORLIK 2012 zlokalizowanym w Pozezdrzu ul.  Węgorzewska 5,  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przeprowadzenia rekrutacji na ww. stanowisko
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Wójt Gminy Pozezdrze

   /-/  Bohdan Mohyła

 

 

 

Pozezdrze, dnia 31 października 2019r.

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Mieczkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2019 11:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 642
31 października 2019 12:12 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2019 11:17 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2019 11:17 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [zal3programdzialananimatora_pozezdrze.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)