Ogłoszenia o naborze

Nabór na stanowisko SEKRETARZ SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu ogłasza nabór na stanowisko SEKRETARZ SZKOŁY.

1.  Wymagania niezbędne:

  a) obywatelstwo polskie,

  b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

  c) niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe,

  d) wykształcenie wyższe (najlepiej o profilu administracyjnym lub ekonomicznym)  z co najmniej dwuletnim stażem pracy na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie z co najmniej pięcioletnim stażem pracy na podobnym stanowisku,

  e) wysoka kultura osobista i łatwość w codziennym komunikowaniu się z innymi.

2. Wymagania dodatkowe:

  a) znajomość prawa oświatowego, przepisów: Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela,

  b) biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, PowerPoint), poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów Internetu,

  c) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

  d) umiejętność redagowania pism urzędowych,

  e) znajomość programów SIO, Librus,

  f)  umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań,

  g) znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,

  h) dyspozycyjność, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność, perfekcyjna organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem.

3. Ogólny zakres obowiązków:

 • sprawowanie pieczy nad mieniem szkoły znajdującym się w sekretariacie
 • zapewnienie sprawnej, grzecznej i kulturalnej obsługi kancelaryjno – biurowej
 • kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły
 • prowadzenie spraw kancelaryjnych i doręczanie korespondencji służbowej nauczycielom
 • prowadzenie spraw kancelaryjnych dla potrzeb rady pedagogicznej
 • prowadzenie spraw osobowych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg
 • przyjmowanie, redagowanie pism, podań, dokumentów i inną korespondencji
 • udzielanie informacji  w zakresie działalności szkoły
 • wydawanie legitymacji uczniowskich, zaświadczeń, wypisywanie duplikatów świadectw i arkuszy ocen
 • prowadzenie rejestru uczniów
 • sprawowanie nadzoru nad pieczęciami szkolnymi
 • prowadzenie dokumentację z rekrutacji  uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg
 • prowadzenie ewidencji uczniów
 • dbanie o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej
 • powadzenie księgi druków ścisłego zarachowania
 • wydawanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania
 • prowadzenie, nadzorowanie spraw kadrowych pracowników szkoły
 • prowadzenie, nadzór nad teczkami osobowymi  pracowników szkoły
 • sporządzanie umów o pracę
 • wydawanie świadectwa pracy
 • przestrzega tajemnicy zawodowej związanej z prowadzeniem akt osobowych
 • opisywanie zwolnień lekarskich pracowników szkoły
 • sporządzanie wniosków  w związku z naliczeniem lub przejściem pracownika na emeryturę
 • wykonanie zarządzeń i poleceń dyrektora szkoły w zakresie jej działalności
 • przestrzeganie procedur z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych
 • sprawdzanie, prowadzenie poczty elektronicznej szkoły
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji uczniów i pracowników szkoły
 • sporządzanie sprawozdania SIO, ZUS ,GUS, PEFRON
 • przygotowanie i opracowuje system HERMES dla OKE.
 • organizowanie zbiórkę składek na ubezpieczenie uczniów po ustaleniu ubezpieczyciela, ubezpieczanie uczniów i chętnych nauczycieli
 • odpowiedzialność za prowadzenie archiwizacji dokumentów szkolnych
 • dokonywanie wpisu do księgi obiektu budynku.
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników obsługi, przygotowanie projektu planu urlopów
 • prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, regulaminami, instrukcjami, procedurami  tj: przeprowadzaniem  szkoleń bhp wstępnych i stanowiskowych pracowników przyjmowanych do pracy,
 • kierowanie pracowników na okresowe szkolenia bhp
 • kierowanie pracowników na badania okresowe, sanitarno – epidemiologiczne i po długotrwałym   zwolnieniu lekarskim
 •  ustalanie uprawnienia i zapotrzebowania  pracowników w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, oraz przygotowywanie  dokumentacji do wypłaty uprawnionym pracownikom ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
 •  zajmowanie się wypadkami pracowników w pracy i w drodze do pracy, prowadzenie rejestru wypadków
 • analizowanie i ocena ryzyka zawodowe na poszczególnych stanowiskach pracy
 • prowadzenie rejestru wypadków uczniów
 • sporządzanie inwentaryzacji majątku szkoły na polecenie dyrektora szkoły
 • prowadzenie archiwum szkolnego i jego dokumentacji

4. Wymagane dokumenty:

  a) list motywacyjny,

  b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

  c) kwestionariusz osobowy,

  d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),

  e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

  f) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),

  g) oświadczenie o niekaralności,

  h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

  i)  dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje i umiejętności.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być zaopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity:Dz.U.2018.poz.10000

5. Termin i miejsce składania dokumentów oraz tryb postępowania.

 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły” w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu , ul. 1-Maja 1b, w terminie do 12 lipca 2019r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną telefonicznie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w uzgodnionym terminie.

Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pozezdrze i na stronie internetowej szkoły.

Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji będzie można odebrać w sekretariacie szkoły, dokumenty nieodebrane po 30 dniach zostaną zniszczone.

 


 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko sekretarz  Szkoły Podstawowej  im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu  została wybrana:

Pani Olga Maria Rosek , zam. Węgorzewo

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Olga Maria Rosek spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane na w/w stanowisku. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów regulujących zakres działania szkoły. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatki oraz posiadana wiedza gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku sekretarz szkoły.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 czerwca 2019 13:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 1167
22 lipca 2019 11:47 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2019 09:39 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [klauzula_infromacyjnarekrutacja.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 czerwca 2019 13:20 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)