Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Pozezdrze, dnia 26 luty  2019 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE
na stanowisko pracownika socjalnego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pozezdrzu


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny

1.Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze.
2.Stanowisko pracy: pracownik socjalny
3.Wymagania konieczne:

Pracownikiem socjalnym może być osoba która:
1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie.

2. Posiada:

- obywatelstwo polskie,
- stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku,
- dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- nieposzlakowana opinia.

3. Niezbędnie jest posiadanie prawa jazdy kat B oraz własny samochód (praca w terenie).

4.Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
b) umiejętność sprawnej organizacji pracy,
c) umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
d) wysoka kultura osobista,
e) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,
f) odporność na stres.

5. Zakres zadań na stanowisku

1) praca socjalna,
2) analiza i ocena zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy osobom i rodzinom w uzyskaniu samodzielności,
skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
4) pomoc w dostępie do specjalistycznego poradnictwa realizowanego przez właściwe instytucje
państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
5) kierowanie się zasadami etyki zawodowej w pracy z klientem pomocy społecznej,
6) inicjowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
7) współpraca z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania    i ograniczania występowania skutków negatywnych zjawisk społecznych,
8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
9) inspirowanie powołania oraz aktywne uczestniczenie w tworzeniu instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji osób i rodzin marginalizowanych "i zagrożonych wykluczeniem społecznym
10) współuczestniczenie w opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej, ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
11) prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń pomocy społecznej w szczególności:

-    przyjmowanie wniosków,
-    przeprowadzanie wywiadów środowiskowych również w formie elektronicznej,
-    kompletowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-    tworzenie projektów decyzji,
-    sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,

12) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych do świadczeń wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
13) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
14) wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy oraz programów rządowych mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,
15) zawieranie, prowadzenie i monitorowanie kontraktów socjalnych z podopiecznymi,
16) prowadzenie i dokumentowanie pracy socjalnej w środowiskach,
17) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych osobom i rodzinom, które są bezradne w sprawach opiekuńczo — wychowawczych i prowadzeniu gospodarstw domowych,
18) organizowanie pomocy w naturze podopiecznym wymagającym takiej pomocy,
19) sporządzanie analiz i sprawozdań z udzielonych świadczeń,
20) prowadzenie dokumentacji z zakresu załatwianych spraw,
21) prowadzenie dokumentacji z zakresu działań Zespołu Interdyscyplinarnego,
22) przyjmowanie, rejestrowanie i przedkładanie korespondencji kierownikowi ośrodka i wysyłanie korespondencji,
23) współpraca z urzędami i kościołami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami oraz osobami fizycznymi, służbą zdrowia, ZUS, KRUS, sądem, prokuraturą, policją i innymi podmiotami w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,
24) obsługa programu komputerowego SI POMOST w module obsługa klienta i obsługa sprawozdań, w tym:

a) wprowadzanie wniosków i tworzenie wywiadów w systemie,
b) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych,
c) sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń,
d) sporządzanie wymaganych sprawozdań z SI POMOST,
e) dokonywanie niezbędnych analiz z udzielonych świadczeń oraz osób korzystających z pomocy,

25) obsługa innych systemów informatycznych wykorzystywanych w GOPS.

6. Informacja o warunkach pracy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat, pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością
przedłużenia na czas nieokreślony,
2) miejsce pracy: stanowisko pracy mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pozezdrzu, pokój- pracowników socjalnych.
3) stanowisko pracy: praca administracyjno — biurowa i w rejonie opiekuńczym /wyjazdy w teren, w systemie jednozmianowym, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, bezpośredni kontakt z interesantami, 40 - godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy.

7. Wymagane dokumenty:

1) CV (curriculum vitae).
2) List motywacyjny.
3) Kopie dokumentów    poświadczających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach).
4) Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy, a w przypadku trwania zatrudnienia zaświadczenie od pracodawcy).
5) Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
6) Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
7) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzone datą nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem.
8) Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
9) Oświadczenie  o stanie zdrowia stwierdzające, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
10) Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych ( załącznik nr 1).
11) Kwestionariusz osobowy ( załącznik nr 2).

WAŻNE
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oświadczenia, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu — pokój nr 15 lub na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w terminie do dnia 14 marca 2019r. do godz. 1100 w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO” (w przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data i godzina ich doręczenia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu).

9. Inne informacje

1). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną o tym powiadomieni telefonicznie niezwłocznie po zapoznaniu się z aplikacjami kandydatów.
2). Rozmowa kwalifikacyjna.
3) Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pozezdrzu zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pozezdrzu
Magdalena Baprawska

 


 

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko została wybrana p. Agnieszka Markiewicz zam. Możdzany

 
Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki budżetowe

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2019 14:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 1175
29 sierpnia 2019 08:31 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2019 08:31 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2019 08:31 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)